Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

166/2024

z dnia

14.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7730

OGŁOSZENIE

WYKAZ

RGP.6840.13.2023

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Działając na podstawie art. 4 pkt. 9, art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2023 r. poz. 344 z późn. zm./ oraz wykonując Uchwałę Rady Gminy Świlcza, Nr LXXVI/618/2024 z dnia 11 marca 2024 r.

WÓJT GMINY ŚWILCZA

podaje do publicznej wiadomości, że z gminnego zasobu nieruchomości została przeznaczona do sprzedaży, następująca nieruchomość gruntowa:

 1. Oznaczenie nieruchomości:

według księgi wieczystej: KW RZ1Z/00089466/7 – działka nr 1998/1 obręb Rudna Wielka, o pow. 0,84 ha, w obrębie 007 Rudna Wielka, sposób korzystania: Ls – lasy,

według katastru nieruchomości: działka nr 1998/1 o pow. 0,84 ha, położona w obrębie 0007 Rudna Wielka, sposób korzystania: Ls – lasy,

 1. Powierzchnia nieruchomości: 0,84 ha
 2. Opis nieruchomości: Będąca przedmiotem wykazu nieruchomość gruntowa, położona jest
  w Rudnej Wielkiej. W bezpośrednim sąsiedztwie, znajdują się użytki rolne, linia kolejowa i zbiornik wodny. Kształt działki jest nieregularny wydłużony. Posiada dojazd drogą gruntową
 3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Nieruchomość objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Rudna Wielka „Dworzysko”, przyjętym uchwałą Nr LXXV/598/2024 Rady Gminy Świlcza z dnia 15 stycznia 2024r. Na rysunku planu działka położona jest w konturze oznaczonym symbolem „1U-P, jako tereny usług lub produkcji i „I-WS”, jako tereny infrastruktury technicznej lub wód powierzchniowych śródlądowych. Nieruchomość nie jest zabudowana, i nie jest wyposażona w sieci uzbrojenia terenu. Jej teren jest zaniżony, porośnięty drzewostanem.

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy,
 2. Cena nieruchomości: 2 402 731,00 zł netto (+ 23% podatek VAT),
 3. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy,
 4. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy,
 5. Termin wnoszenia opłat: nie dotyczy,
 6. Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy,
 7. Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie: nieruchomość zostanie zbyta w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, składającej się z działek numer 1992, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003/3 w obr. 7 Rudna Wielka, stosownie do art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy
  o gospodarce nieruchomościami.
 8. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
  o gospodarce nieruchomościami
  : wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu i upływa
  z dniem 5 lipca 2024 r.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Świlcza oraz na stronie internetowej Gminy Świlcza (www. bip.swilcza.com.pl) Informację o zamieszczeniu wykazu podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej t.j. infopublikator.pl od dnia 24 maja 2024 r. do dnia 14 czerwca 2024 r.

WÓJT

( – ) mgr inż. Dawid Homa

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Goniądza ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Goniądz

Burmistrz Mikołowa podaje do wiadomości informacje w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej została przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa, położona w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej 13

Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 52/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

Wykaz nieruchomości położonych w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonych do sprzedaży w przetargu na podstawie Zarządzenia Nr 58/2022 Burmistrza Jezioran z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie zbycia nieruchomości