Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

201/2024

z dnia

19.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8099
/
/
Wykaz Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej  wiadomości, informację o wyznaczeniu do oddania w bezpłatne użyczenie na czas nieoznaczony nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym w Zbąszynku przy ul. Kosieczyńskiej, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 21/13. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona  księgi wieczyste KW nr ZG1S/00040075/7.

OGŁOSZENIE

Wykaz Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej  wiadomości, informację o wyznaczeniu do oddania w bezpłatne użyczenie na czas nieoznaczony nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym w Zbąszynku przy ul. Kosieczyńskiej, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 21/13. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona  księgi wieczyste KW nr ZG1S/00040075/7.

W y k a z

Burmistrz Zbąszynka

p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i,  

informację o wyznaczeniu do oddania w bezpłatne użyczenie na czas nieoznaczony

nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym

w Zbąszynku przy ul. Kosieczyńskiej,

na działce oznaczonej geodezyjnie nr 21/13.

Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona  księgi wieczyste KW nr ZG1S/00040075/7.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Zbąszynek.

Oddanie nieruchomości w bezpłatne użyczenie nastąpi na prowadzenie działalności statutowej  Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku.

Gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 21/13. W ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona symbolem B – tereny mieszkaniowe.

            Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z  2021r. poz. 1899 ze zmianami) mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku.

W myśl art. 35 ust. 2 pkt. 12 ustawy o gospodarce nieruchomościami  pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej i prawnej, która spełnia jeden z niżej wymienionych  warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05 grudnia 1990r. albo jej spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.

Termin składania wniosków przez osoby uprawnione upływa 08 sierpnia 2022r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 8a lub telefonicznie pod nr 68 39 10 337.

Wykaz podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeniowej przed budynkiem urzędu, w serwisie internetowym dziennika infopublikator pl. oraz na stronie internetowej urzędu  www.bip.zbaszynek.pl .

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skaryszew

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Główczyce o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy