Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

65/2024

z dnia

05.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

6696
/
/
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

OGŁOSZENIE

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

położonej w mieście Helu

przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t.Dz. U. z 2023 roku, poz.344 z póż. zmianami) Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, położonej w Helu, przy ulicy Sztormowej, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie prowadzi Księgę Wieczystą Nr GD2W/00027402/7, gdzie wpisanym właścicielem jest Gmina Miejska Hel, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

– działka ozn. geod. nr 738/7 o powierzchni 1881 m²

Przeznaczona do sprzedaży nieruchomoś

jest wolna od wszelkich obciążeń, ciężarów i ograniczeń na rzecz osób trzecich. Częściowo porośnięta drzewostanem sosnowym, jednakże na podstawie decyzji Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Gdańsku z dnia 05.12.1988 r.,P-I-2120-3/87 przedmiotowy teren wyłączony został z produkcji leśnej.

Przeznaczony do sprzedaży teren wyposażony jest w sieci: kanalizacyjną i wodociągową. Posiada dogodny dojazd urządzoną asfaltową ulicą Dworcową. Dla w/w nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą Nr XXXVII/266/2001 z dnia 28 listopada 2001 roku, zgodnie z którym przeznaczony do sprzedaży teren leży na obszarze oznaczonym symbolem urbanistycznym MP 1- tereny zabudowy mieszkalno-pensjonatowej

Cena wywoławcza : 1.700.000 zł ( słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych)

Do ceny nieruchomości uzyskanej w drodze przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu powyższych nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( j. t. Dz. U. z 2023 roku, poz.344 z póż. zmianami ) winny złożyć wniosek w tej sprawie w sekretariacie Urzędu Miasta Helu w terminie do dnia 19 maja 2023 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Helu, pokoju nr 209, pod nr telefonu 58 6777-251.

Hel, dn.05.04.2023 r.

Z up. Burmistrza Helu

Jarosław Pałkowski

Zastępca Burmistrza Helu

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w obrębie: Siciny

INFORMACJA

OGŁOSZENIE