Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583
/
/
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

OGŁOSZENIE

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

położonej w mieście Helu

przeznaczonej do najmu

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2023 poz.344,1113,1463,1506) Burmistrz Helu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Helu, przy ulicy kmdr. Zbigniewa Przybyszewskiego, przeznaczonej do najmu na pisemny wniosek

  1. część nieruchomości, ozn. geod. nr 35/40,35/39 KW GD2W/00044570/0

o pow.20 m²

  1. planowany okres najmu : 2 lata od daty podpisania umowy
  2. opis nieruchomości – nieruchomość zabudowana budynkiem stanowiącym własność Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni
  3. przeznaczenie: cele garażowe
  4. czynsz najmu naliczony zostanie zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Helu nr 2/0050/2019 z dnia 11 stycznia 2019 roku w sprawie określenia stawek czynszu i opłat za dzierżawę gruntów i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Hel oraz wysokości opłat za umieszczenie plansz/tablic reklamowych na terenie miasta Helu a także zasad ich stosowania, zamienionego Zarządzeniem Nr 01/0050/2022 z dnia 10 stycznia 2022 roku
  5. wysokość czynszu może ulegać zmianom jeżeli zmianie ulegnie wymienione w pkt 5 Zarządzenie Burmistrza Helu, jednakże w okresach nie krótszych niż jeden rok
  6. czynsz płatny w terminie do dnia 15 każdego miesiąca obowiązywania umowy najmu

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Helu, pokój nr 209, tel. 58 6777 251.

Powyższy wykaz nieruchomości zamieszczony został na tablicy Urzędu Miasta Helu oraz na stronie internetowej www.bip.hel.eu na okres 21 dni.

Hel, dn. 05.09.2023 r.

up. burmistrza Helu

mgr inż. Jarosław Pałkowski

zastępca burmistrza Helu

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO