Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

333/2022

z dnia

29.11.2022

Ogłoszeń w bazie:

1470
/
/
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

OGŁOSZENIE

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Oświęcim, dn. 12.10.2022r

Znak: SGG.6845.1.2.2021

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiących własność Powiatu Oświęcimskiego przeznaczonych do dzierżawy

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: działka
  nr 2007/35 o powierzchni 0,4199 ha (jednostka ewidencyjna 121301_1 Oświęcim miasto, obręb ewidencyjny 0001 Oświęcim) objęta księgą wieczystą nr KR1E/00065966/6.
 2. Powierzchnia nieruchomości: 0,0089 ha
 3. Opis nieruchomości: Trójkąt o wymiarach 12m x 18m x 15m, tj. 89 m2. Teren płaski, zielony, położony w pobliżu ulicy Szpitalnej w Oświęcimiu
 4. Obciążenia na nieruchomości: brak
 5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: 1B 1UP – tereny usług publicznych, 1B 2KDZ – tereny dróg publicznych zbiorczych, 1B 3U – tereny usług
 6. Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy.
 7. Cena nieruchomości: nie dotyczy
 8. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy
 9. Wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego, najmu lub dzierżawy: 491,71 zł netto + 23% VAT = 604,80 zł brutto / miesiąc
 10. Termin wnoszenia opłat: do 20 dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc
 11. Zasady aktualizacji opłat: coroczna waloryzacja ogłaszanym przez GUS współczynnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni
 12. Informacja o przeznaczeniu do zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najmu, dzierżawę lub użyczenia : nieruchomość przeznaczona do dzierżawy na okres do 3 lat
 13. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2 – ustawy o gospodarce nieruchomościami: nie dotyczy

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 17 października 2022r do dnia 7 listopada 2022r w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10 (parter tablica ogłoszeń nr 4) oraz
na stronie BIP Powiatu Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu w zakładce ogłoszenia
o nieruchomościach, a ponadto Informację o zamieszczeniu wykazu właściwy organ podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość. Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarce Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu , parter, pokój nr 23, poniedziałek, środa, czwartek: 7:30-15:30, wtorek: 7:30-17:00, piątek: 7:30–14:00 lub telefonicznie pod numerem 33 844 97 48.

z up. Starosty

Anna Sieradzka
Z-ca Naczelnika
Wydziału Geodezji, Kartografii
i Gospodarki Nieruchomościami

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

I N F O R M A C J A

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Ogłoszenie