Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

60/2024

z dnia

29.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6668
/
/
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

OGŁOSZENIE

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Oświęcim, dn. 08.02.2023r.

Nasz znak: SGG.6840.1.3.2022

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiących własność Powiatu Oświęcimskiego przeznaczonych do zbycia

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021r, poz. 1899 z późn. zm.)

  1. oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

– działki nr 158/2, 2157, 2159/1, 2159/2, 158/1, 2161 (obręb Oświęcim) zabudowane budynkami
o numerze porządkowym 6 i 6a, objęte księgą wieczystą nr KR1E/00045651/9, gdzie prawo własności wpisane jest na rzecz Powiatu Oświęcimskiego w trwałym zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Oświęcimiu

2) powierzchnia nieruchomości:

– działka nr 158/1 o powierzchni 0,0208 ha,

– działka nr 158/2 o powierzchni 0,0368 ha,

– działka nr 2157 o powierzchni 0,0392 ha,

– działka nr 2159/1 o powierzchni 0,0080 ha,

– działka nr 2159/2 o powierzchni 0,0028 ha,

– działka nr 2161 o powierzchni 0,0320 ha,

– budynek o numerze 6 – powierzchnia zabudowy 519 m2, powierzchnia użytkowa 1046,19 m2

– budynek o numerze 6a – powierzchnia zabudowy 289 m2, powierzchnia użytkowa 322 m2

3) opis nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość składa się z działek nr 2157, 158/1, 158/2, 2161, 2159/1, 2159/2
o łącznej powierzchni 0,1396 ha zabudowanych budynkami o numerach porządkowych 6 i 6a. Budynki wykorzystywane są na cele oświatowe i biurowe.

Nieruchomość znajduje się w Oświęcimiu przy ulicy Kościelnej. W bezpośrednim sąsiedztwie
są tereny silnie zurbanizowane o zwartej zabudowie. Od południa bezpośrednie sąsiedztwo stanowi Kościół pw. WNMP w Oświęcimiu wraz z placem kościelnym. Od zachodu biegnie ulica Kościelna. Naprzeciwko znajduje się Plac Księdza Jana Skarbka, Muzeum Żydowskie wraz
z Synagogą, siedziba Banku Spółdzielczego. Pozostałą zabudowę wokół tworzą budynki (kamienice) w zabudowie szeregowej, w tym lokale handlowo – usługowe. W odległości około 150m znajduje się Rynek Główny – plac otoczony historyczną zabudową, gdzie koncentrują
się głównie obiekty handlowo – usługowe. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gminną
o nawierzchni asfaltowej. Wjazd na teren nieruchomości odbywa się od strony zachodniej
z ul. Kościelnej poprzez istniejący zjazd.

Budynek nr 6 składa się z dwóch segmentów funkcjonalnie połączonych ze sobą, wybudowanych w różnych okresach czasu. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, odgromową, wodno – kanalizacyjną, centralnego ogrzewania (miejskie), teletechniczną i instalacje niskoprądowe.

Segment nr 1 (część zachodnia budynku) stanowi obiekt częściowo podpiwniczony
z 3 kondygnacjami nadziemnymi oraz z poddaszem nieużytkowym. Ściany budynku wykonano
z cegły pełnej ceramicznej, fundamenty wykonano jako kamienne, ceglane i betonowe, stropy Żelbetowe monolityczne, gęstożebrowe i drewniane, dach trzyspadowy pokryty blachą stalową. Ta część budynku powstała w latach trzydziestych XX wieku.

Segment nr 2 (wschodnia część budynku) jest niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny. Konstrukcję ścian wykonano z bloczków z betonu komórkowego oraz z cegły pełnej ceramicznej. Dach płaski pełny pokryty papą. Fundamenty betonowe.

Budynek nr 6a to budynek przedwojenny, dwukondygnacyjny częściowo podpiwniczony
z poddaszem użytkowym. Budynek wykonano w konstrukcji tradycyjnej murowanej z cegły ceramicznej pełnej, dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty papą termozgrzewalną. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, centralnego ogrzewania (miejskie).

Nieruchomość oddana jest w trwały zarząd Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu w Oświęcimiu. Prawo to zostanie wygaszone przed sprzedażą.

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

– działki nr 158/1, 2159/2, 2161 – A18.U – tereny zabudowy usługowej,

– działki nr 158/2 – A17.MW-U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z równoważną zabudową usługową, A18.U – tereny zabudowy usługowej

– działki nr 2157, 2159/1 – A17.MW-U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
z równoważną zabudową usługową.

Nieruchomość położona jest w strefie A – ochrony konserwatorskiej, strefie stanowiska archeologicznego oraz obszarze urbanistycznym Oświęcimia wpisanym do wojewódzkiego rejestru zabytków. Na przedmiotowej nieruchomości położony jest obiekt wpisany do gminnej ewidencji zabytków – kamienica, ul. Kościelna 6.

5) termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy

6) cena nieruchomości:

2 889 228,00 zł brutto (słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych 00/100) – zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług

7) wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy

8) wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy

9) terminy wnoszenia opłat: nie dotyczy

10) zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy

11) informacja o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie: do zbycia

12) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2: 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 24.03.2023r.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 09.02.2023r do dnia 02.03.2023r w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10 (parter tablica ogłoszeń nr 4),
oraz na stronie internetowej www.powiat.oswiecim.pl, strony BIP w zakładce ogłoszenia
o nieruchomościach / wykazy nieruchomości, a ponadto informację o zamieszczeniu wykazu właściwy organ podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

Szczegółowe informacje udzielane są w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarce Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu , parter, pokój nr 23, poniedziałek, środa, czwartek : 7:30-14:30, wtorek: 7:30-17:00, piątek: 7:30–14:00 lub telefonicznie pod numerem 33 844 97 48.

Z up. Starosty
Anna Sieradzka
Z-ca Naczelnika
Wydziału Geodezji, Kartografii
i Gospodarki Nieruchomościami

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zajączkowo

Kruszyna

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO