Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

38/2023

z dnia

07.02.2023

Ogłoszeń w bazie:

2000
/
/
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej  obrębie Bojadła gmina Bojadła przeznaczonej do sprzedaży

OGŁOSZENIE

Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej  obrębie Bojadła gmina Bojadła przeznaczonej do sprzedaży

WYKAZ

nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej  obrębie Bojadła gmina Bojadła przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej
własność Skarbu Państwa, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

 (jednolity tekst z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)

  Lp.  Położenie  Numer Działki  Powierzchnia działki    Opis nieruchomości  Cena nieruchomości      Forma zbycia  
    1.  Bojadła gmina  Bojadła    292/1    0,21 haNieruchomość gruntowa niezabudowana położona
w sąsiedztwie terenów zabudowanych. Teren działki płaski, nieogrodzony, porośnięty roślinnością trawiastą oraz dzikorosnącymi pojedynczymi drzewami. Kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bojadła nieruchomość położona jest  na terenie obejmującym obszary o przeznaczeniu: strefa osadnictwa rolnego. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. W ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jest symbolem: Bp-zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. Księga wieczysta Nr ZG2S/00025144/8.
    84 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100).             Sprzedaż zwolniona
z podatku VAT            
    Przetarg  ustny nieograniczony

– Wnioski z roszczeniami wynikającymi z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze  zm.)    należy składać w terminie 6 tygodni od dnia ogłoszenia niniejszego wykazu.

– Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu  09.11.2022 r. na okres 21 dni tj. od dnia 09.11.2022 r. do dnia 30.11.2022 r.  

– Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zm.) zamieszcza się także na stronie internetowej www.powiat-zielonogorski.pl oraz w Biuletynie Informacji  Publicznej. Wykaz podlega zamieszczeniu na stronie podmiotowej Wojewody Lubuskiego w Biuletynie Informacji Publicznej. Informację o zamieszczeniu wykazu ogłasza się w prasie elektronicznej Infopublikator.pl spełniającej wymogi prasy lokalnej obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

  Zielona Góra, dnia 09.11.2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 0050.65.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie na czas nieoznaczony

    Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w odpłatne użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej Cieszyn-Pastwiska z siedzibą w Cieszynie przy ul. Hażlaskiej 116 na czas nieoznaczony.

Urząd Miasta i Gminy Olkusz ogłasza sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 6 położonego  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hetmańskiej 36 w Katowicach.

Wójt Gminy Bielawy informuję, że został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości położonych w: Brzozowie, Piotrowicach, Sobocie, Walewicach na cele rolne i uzupełniające siedliska oraz pod garaże.