Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

334/2023

z dnia

30.11.2023

Ogłoszeń w bazie:

5712
/
/
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej  obrębie Klępina gmina Nowogród Bobrzański przeznaczonej do sprzedaży

OGŁOSZENIE

Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej  obrębie Klępina gmina Nowogród Bobrzański przeznaczonej do sprzedaży

WYKAZ

nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej  obrębie Klępina gmina Nowogród Bobrzański przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej
w udziale 1/3 części własność Skarbu Państwa zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

 (jednolity tekst z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)

  Lp.  Położenie  Numer Działki  Powierzchnia działki    Opis nieruchomości  Cena nieruchomości (udział 1/3 części)      Forma zbycia  
    1.  Klępina gmina  Nowogród
Bobrzański
    120    0,0714 haNieruchomość gruntowa niezabudowana położona
w centralnej strefie wsi Klępina, w sąsiedztwie terenów zabudowanych. Teren działki płaski, nieogrodzony,  porośnięty roślinnością trawiastą oraz dzikorosnącymi krzewami i drzewami, kształt działki regularny. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowogród Bobrzański uchwalonym przez Radę Miejską w Nowogrodzie Bobrzańskim uchwałą Nr XXXV/328/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. nieruchomość określona jest jako M3 – strefa rozwoju zabudowy wiejskiej. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. W ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jest symbolami PsIV – pastwiska trwałe. Księga wieczysta Nr ZG1E/00009779/0.
    10 600,00 zł (słownie: dziesięć  tysięcy sześćset złotych 00/100).             Sprzedaż zwolniona
z podatku VAT            
    Przetarg  ustny nieograniczony

– Wnioski z roszczeniami wynikającymi z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze  zm.)    należy składać w terminie 6 tygodni od dnia ogłoszenia niniejszego wykazu.

– Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu  09.11.2022 r. na okres 21 dni tj. od dnia 09.11.2022 r. do dnia 30.11.2022 r.  

– Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zm.) zamieszcza się także na stronie internetowej www.powiat-zielonogorski.pl oraz w Biuletynie Informacji  Publicznej. Wykaz podlega zamieszczeniu na stronie podmiotowej Wojewody Lubuskiego w Biuletynie Informacji Publicznej. Informację o zamieszczeniu wykazu ogłasza się w prasie elektronicznej Infopublikator.pl spełniającej wymogi prasy lokalnej obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

  Zielona Góra, dnia 09.11.2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

W Y K A Z

W Y K A Z

OGŁOSZENIE O IV PUBLICZNYM PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO