Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

333/2022

z dnia

29.11.2022

Ogłoszeń w bazie:

1470
/
/
Wykaz nieruchomości gruntowej położonej  obrębie Dobroszów Mały gmina Nowogród Bobrzański przeznaczonej do sprzedaży

OGŁOSZENIE

Wykaz nieruchomości gruntowej położonej  obrębie Dobroszów Mały gmina Nowogród Bobrzański przeznaczonej do sprzedaży

WYKAZ

nieruchomości gruntowej położonej  obrębie Dobroszów Mały gmina Nowogród Bobrzański przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Skarbu Państwa zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

 (jednolity tekst z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)

  Lp.  Położenie  Numer Działki  Powierzchnia działki    Opis nieruchomości  Cena nieruchomości    Forma zbycia  
    1.  Dobroszów Mały gmina  Nowogród Bobrzański    60/14    0,0067 haNieruchomość gruntowa stanowi pas gruntu w kształcie wydłużonego prostokąta. Nieruchomość położona jest w szeregu kompleksu działek stanowiących nadbrzeżny obszar pokopalniany żwiru, zagospodarowany obecnie jako tereny działek rekreacyjnych. Teren nieruchomości jest płaski. Nieruchomość nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański uchwalonym przez Radę Miejską w Nowogrodzie Bobrzańskim uchwałą nr XXXV/328/2021 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 29 kwietnia  2021 r. przedmiotowa działka określona jest jako MUT – tereny zabudowy rekreacyjnej, złoże Krzystkowice KN1803. W ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jest symbolem K- użytki kopalne. Księga wieczysta Nr ZG1E/00092972/1.    5 200 zł (słownie:  pięć tysięcy dwieście złotych 00/100).         Sprzedaż zwolniona z podatku VAT                  Bezprzetargowo na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych oznaczonych numerami działek 31/6 i 39/14, w celu poprawienia warunków ich zagospodarowania.

– Wnioski z roszczeniami wynikającymi z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2020 poz. 1990 ze  zm.)    należy składać w terminie 6 tygodni od dnia ogłoszenia niniejszego wykazu.

– Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu  09.11.2022 r. r. na okres 21 dni tj. od dnia 09.11.2022 r. do dnia 30.11.2022 r.  

– Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zm.) zamieszcza się także na stronie internetowej www.powiat-zielonogorski.pl oraz w Biuletynie Informacji  Publicznej. Wykaz podlega zamieszczeniu na stronie podmiotowej Wojewody Lubuskiego w Biuletynie Informacji Publicznej.  Informację o zamieszczeniu wykazu ogłasza się w prasie elektronicznej Infopublikator.pl spełniającej wymogi prasy lokalnej obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

  Zielona Góra, dnia 09.11.2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

I N F O R M A C J A

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Ogłoszenie