Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

57/2024

z dnia

26.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6628
/
/
Wykaz nieruchomości gruntowej położonej  obrębie Łaz gmina Zabór przeznaczonej do bezprzetargowej sprzedaży

OGŁOSZENIE

Wykaz nieruchomości gruntowej położonej  obrębie Łaz gmina Zabór przeznaczonej do bezprzetargowej sprzedaży

WYKAZ

nieruchomości gruntowej położonej  obrębie Łaz gmina Zabór przeznaczonej do bezprzetargowej sprzedaży, stanowiącej własność Skarbu
Państwa zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

 (jednolity tekst z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)

  Lp.  Położenie  Numer Działki  Powierzchnia działki    Opis nieruchomości  Cena nieruchomości    Forma zbycia  
    1.  Łaz gmina Zabór    199/9    0,0289 haNieruchomość gruntowa w części zabudowana innym budynkiem niemieszkalnym, wybudowanym z nakładów własnych osoby fizycznej,  o nieuregulowanym stanie prawnym. Teren działki nieogrodzony, płaski,
o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, w części porośnięty trawą i krzewami ozdobnymi. Teren działki zagospodarowany jest razem z sąsiednią działką zabudowaną oznaczoną nr 199/10, na podstawie umową dzierżawy. Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabór działka to teren zabudowy mieszkaniowej.  W ewidencji gruntów
i budynków działka oznaczona jest symbolem Bi – inne tereny zabudowane. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, do której dojazd odbywa się przez działkę nr 199/10 zgodnie z ustanowioną służebnością gruntową polegającą na prawie swobodnego przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 199/9.    Księga wieczysta Nr ZG1E/00102492/6.
    8 250,00 zł (słownie:  osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100).       (zwolnione z podatku VAT)                            Bezprzetargowo na rzecz  
właściciela
nieruchomości przyległej
oznaczonej
działką nr 199/10.

– Nieruchomość gruntowa jest przedmiotem dzierżawy do dnia 27 marca 2025 roku.

– Wnioski z roszczeniami wynikającymi z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze  zm.)    należy składać w terminie 6 tygodni od dnia ogłoszenia niniejszego wykazu.

– Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu  09.11.2022 r. na okres 21 dni tj. od dnia 09.11.2022 r. do dnia 30.11.2022 r.  

– Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zm.) zamieszcza się także na stronie internetowej www.powiat-zielonogorski.pl oraz w Biuletynie Informacji  Publicznej. Wykaz podlega zamieszczeniu na stronie podmiotowej Wojewody Lubuskiego w Biuletynie Informacji Publicznej.  Informację o zamieszczeniu wykazu ogłasza się w prasie elektronicznej Infopublikator.pl spełniającej wymogi prasy lokalnej obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

  Zielona Góra, dnia 09.11.2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA WYWŁASZCZENIOWEGO

Wyciąg z ogłoszenia

I publiczny przetarg ustny ograniczony

I publiczny przetarg ustny ograniczony