Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

267/2023

z dnia

24.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4832
/
/
Wykaz nieruchomości gruntowej położonej  obrębie Świdnica gmina Świdnica przeznaczonej do sprzedaży

OGŁOSZENIE

Wykaz nieruchomości gruntowej położonej  obrębie Świdnica gmina Świdnica przeznaczonej do sprzedaży

WYKAZ

nieruchomości gruntowej położonej  obrębie Świdnica gmina Świdnica przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Skarbu Państwa zgodnie
z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

 (jednolity tekst z 2023 r. poz. 344)

  Lp.  Położenie  Numer Działki  Powierzchnia działki    Opis nieruchomości  Cena nieruchomości    Forma zbycia  
    1.        Świdnica gmina  Świdnica    207/30    0,0088 haNieruchomość gruntowa stanowi pas gruntu o nieregularnym wydłużonym, wąskim kształcie. Nieruchomość położona jest pomiędzy nieruchomością zabudowaną, a ul. Ogrodową. Teren nieruchomości płaski, porośnięty trawnikiem i ozdobnymi nasadzeniami. W granicach działki znajduje się przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne do budynków, o nieuregulowanym stanie prawnym oraz napowietrzna linia energetyczna. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świdnica, zatwierdzonym uchwałą przez Rady Gminy Świdnica Nr XXX1/225/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. powyższa działka oznaczona jest literami MN-jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.  W ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jest symbolem PsIV – pastwiska trwałe. Księga wieczysta Nr ZG1E/00107343/2.    23 200,00 zł (słownie:  dwadzieścia trzy tysiące dwieście złotych 00/100).       Sprzedaż zwolniona z podatku VAT                  Bezprzetargowo na rzecz nieruchomości przyległej
oznaczonej
działką nr 544, w celu poprawienia warunków jej zagospodarowania

– Wnioski z roszczeniami wynikającymi z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2023 poz. 344)  należy składać w terminie 6 tygodni od dnia ogłoszenia niniejszego wykazu.

– Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu  03.04.2023 r. r. na okres 21 dni tj. od dnia 03.04.2023 r. do dnia 24.04.2023 r.  

– Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2023 poz. 344) zamieszcza się także na stronie internetowej www.powiat-zielonogorski.pl oraz w Biuletynie Informacji  Publicznej. Wykaz podlega zamieszczeniu na stronie podmiotowej Wojewody Lubuskiego w Biuletynie Informacji Publicznej. Informację o zamieszczeniu wykazu ogłasza się w prasie elektronicznej Infopublikator.pl spełniającej wymogi prasy lokalnej obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

Zielona Góra, dnia 03.04.2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

INFORMACJA

Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Pruszcz Gdański przeznacza do użyczenia następujące nieruchomości gminne

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości z warunkami zabudowy na dom jednorodzinny w m. Michałki

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki przemysłowo-usługowej w Pasymiu