Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

333/2022

z dnia

29.11.2022

Ogłoszeń w bazie:

1470
/
/
Wykaz nieruchomości położonej na terenie Powiatu Zielonogórskiego przeznaczonej do bezprzetargowej dzierżawy

OGŁOSZENIE

Wykaz nieruchomości położonej na terenie Powiatu Zielonogórskiego przeznaczonej do bezprzetargowej dzierżawy

                                                                                                                                                                                                                                                       Zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 106.2022

                                                                                                                                                                                                                                                         Starosty Zielonogórskiego

                                                                                                                                                                                                                                                         z dnia 04.10.2022 r.

WYKAZ

nieruchomości położonej na terenie Powiatu Zielonogórskiego przeznaczonej do bezprzetargowej dzierżawy, stanowiącej własność Skarbu Państwa, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

 (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)

  Lp.  Przedmiot dzierżawy  Opis przedmiotu dzierżawy  Wysokość rocznego czynszu z tytułu dzierżawy     Okres dzierżawy  i sposób wykorzystania nieruchomości
    1.    Nieruchomość położona w obrębie Okunin  gmina Sulechów oznaczona w ewidencji gruntów
i budynków działką nr 8/4 o pow. 2,87 ha.                                       
Teren przeznaczony do dzierżawy nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulechów, uchwalonym przez Radę Miejską w Sulechowie uchwałą nr 0007.189.2016 z dnia 16 lutego 2016 r., to teren o funkcji ekologia – obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej wyłączony spod zabudowy, oznaczony na rysunku planu symbolem E.4. W ewidencji gruntów i budynków oznaczone są użytkami: RIVb ŁIV i W-ŁIV (grunty orne, łąki trwałe i grunty pod rowami). Księga wieczysta Nr ZG2S/00010219/7.1 056,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt sześć złotych 00/100), płatny z góry do
31 marca każdego roku.
  W/w czynsz będzie podlegał waloryzacji jeden raz w roku ze skutkiem od 1 lutego o wysokość dodatniego wskaźnika cen towarów
i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni wg GUS.   Zwolnione z podatku VAT.  
  dzierżawa na czas oznaczony do 3 lat z przeznaczeniem na cele rolne

-Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 05.10.2022 r. na okres 21 dni tj. od dnia 05.10.2022 r. do dnia 26.10.2022 r.

-Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) zamieszcza się także na stronie internetowej www.powiat-zielonogorski.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Wykaz podlega zamieszczeniu na stronie podmiotowej Wojewody Lubuskiego
w Biuletynie Informacji Publicznej.

-Informację o zamieszczeniu wykazu ogłasza się w prasie elektronicznej Infopublikator.pl spełniającej wymogi prasy lokalnej obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

Zielona Góra, dnia 05.10.2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

I N F O R M A C J A

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Ogłoszenie