Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

272/2023

z dnia

29.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4905
/
/
Wykaz nieruchomości położonej na terenie Powiatu Zielonogórskiego przeznaczonej do bezprzetargowej dzierżawy

OGŁOSZENIE

Wykaz nieruchomości położonej na terenie Powiatu Zielonogórskiego przeznaczonej do bezprzetargowej dzierżawy

                                                                                                                                                                                                                                                       Zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 107.2022

                                                                                                                                                                                                                                                         Starosty Zielonogórskiego

                                                                                                                                                                                                                                                         z dnia 04.10.2022 r.

WYKAZ

nieruchomości położonej na terenie Powiatu Zielonogórskiego przeznaczonej do bezprzetargowej dzierżawy, stanowiącej własność Skarbu Państwa, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

 (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)

  Lp.  Przedmiot dzierżawy  Opis przedmiotu dzierżawy  Wysokość rocznego czynszu z tytułu dzierżawy     Okres dzierżawy  i sposób wykorzystania nieruchomości
    1.    Nieruchomość położona w obrębie Okunin  gmina Sulechów oznaczona w ewidencji gruntów
i budynków działkami : – nr   56 o pow. 1,81 ha, – nr 143 o pow. 1,38 ha – nr 144 o pow. 1,64 ha                                       
Teren przeznaczony do dzierżawy nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulechów, uchwalonym przez Radę Miejską w Sulechowie uchwałą nr 0007.189.2016 z dnia 16 lutego 2016 r., to teren o funkcji ekologia – obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej wyłączony spod zabudowy, oznaczony na rysunku planu symbolem E.4. W ewidencji gruntów i budynków oznaczone są użytkami: RIVa, RIVb, RV i RVI (grunty orne). Księga wieczysta Nr ZG2S/00006055/8.1 777,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset siedemdziesiąt siedem złotych 00/100), płatny z góry do
31 marca każdego roku.
  W/w czynsz będzie podlegał waloryzacji jeden raz w roku ze skutkiem od 1 lutego o wysokość dodatniego wskaźnika cen towarów
i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni wg GUS.   Zwolnione z podatku VAT.  
  dzierżawa na czas oznaczony do 3 lat z przeznaczeniem na cele rolne

-Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 05.10.2022 r. na okres 21 dni tj. od dnia 05.10.022 r. do dnia 26.10.2022 r.

-Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) zamieszcza się także na stronie internetowej www.powiat-zielonogorski.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Wykaz podlega zamieszczeniu na stronie podmiotowej Wojewody Lubuskiego
w Biuletynie Informacji Publicznej.

-Informację o zamieszczeniu wykazu ogłasza się w prasie elektronicznej Infopublikator.pl spełniającej wymogi prasy lokalnej obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

Zielona Góra, dnia 05.10.2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

I N F O R M A C J A

Obwieszczenie Starosty Tatrzańskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego pod znakiem AB.6740. 23.2023.ASS w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi gminnej klasy „D” nr K420043 Trybsz – Czarna Góra w miejscowości Czarna Góra – ETAP II. Rozbudowa drogi na odcinku od km 4+520,60 do km 4+572,70 – ul. Nadwodnia.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Konopnica jednostka ewidencyjna Konopnica,