Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

28/2023

z dnia

28.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1925
/
/
Wykaz nieruchomości położonej na terenie Powiatu Zielonogórskiego przeznaczonej do bezprzetargowej dzierżawy

OGŁOSZENIE

Wykaz nieruchomości położonej na terenie Powiatu Zielonogórskiego przeznaczonej do bezprzetargowej dzierżawy

                                                                                                                                                                                                                                                        Zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 122.2022

                                                                                                                                                                                                                                                         Starosty Zielonogórskiego

                                                                                                                                                                                                                                                         z dnia 02.11.2022 r.

WYKAZ

nieruchomości położonej na terenie Powiatu Zielonogórskiego przeznaczonej do bezprzetargowej dzierżawy, stanowiącej własność Skarbu Państwa, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

 (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)

  Lp.  Przedmiot dzierżawy  Opis przedmiotu dzierżawy  Wysokość rocznego czynszu z tytułu dzierżawy       Okres dzierżawy  i sposób wykorzystania nieruchomości
    1.    Nieruchomość położona w obrębie Głuchów  gmina Trzebiechów oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków działką  nr 90/2 o pow.  0,1006 ha                                     
Teren przeznaczony do dzierżawy
nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast w studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebiechów, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy w Trzebiechowie uchwałą nr V/41/2011 z dnia 22 kwietnia 2011 r. w/w działka przeznaczona jest na tereny rolnicze-uprawy polowe oraz tereny zabudowy mieszkaniowej. W ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona jest symbolem RVI  – grunty orne.  Księga wieczysta Nr ZG2S/00028765/8.
302,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć złotych 61/100), płatny z góry do
31 marca każdego roku.
  W/w czynsz będzie podlegał waloryzacji jeden raz w roku ze skutkiem od 1 lutego o wysokość dodatniego wskaźnika cen towarów
i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni wg GUS. Zwolnione z podatku VAT    
  dzierżawa na czas oznaczony do 3 lat z przeznaczeniem na ogród przydomowy

-Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 04.11.2022 r. na okres 21 dni tj. od dnia 04.11.2022 r. do dnia 25.11.2022 r.

-Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) zamieszcza się także na stronie internetowej www.powiat-zielonogorski.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Wykaz podlega zamieszczeniu na stronie podmiotowej Wojewody Lubuskiego
w Biuletynie Informacji Publicznej.

-Informację o zamieszczeniu wykazu ogłasza się w prasie elektronicznej Infopublikator.pl spełniającej wymogi prasy lokalnej obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

Zielona Góra, dnia 04.11.2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Pruszcz Gdański zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Pruszcz Gdański Uchwały Nr XLIII/87/2022 z dnia 2 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgowo – rejon ul. Prostej w Rusocinie.  

Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański w zakresie fragmentu obrębu geodezyjnego Cieplewo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.