Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

333/2022

z dnia

29.11.2022

Ogłoszeń w bazie:

1470
/
/
Wykaz nieruchomości położonej na terenie Powiatu Zielonogórskiego przeznaczonej do dzierżawy

OGŁOSZENIE

Wykaz nieruchomości położonej na terenie Powiatu Zielonogórskiego przeznaczonej do dzierżawy

                                                                                                                                                                                                                                                       Zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 127.2022

                                                                                                                                                                                                                                                         Starosty Zielonogórskiego

                                                                                                                                                                                                                                                         z dnia 18.11.2022 r.

WYKAZ

nieruchomości położonej na terenie Powiatu Zielonogórskiego przeznaczonej do dzierżawy, stanowiącej własność Skarbu Państwa, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

 (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)

  Lp.  Przedmiot dzierżawy  Opis przedmiotu dzierżawy  Wysokość rocznego czynszu z tytułu dzierżawy     Okres dzierżawy  i sposób wykorzystania nieruchomości
    1.    Nieruchomość położona w obrębie Cigacice  gmina Sulechów oznaczona w ewidencji gruntów
i budynków działkami : – nr 647 o pow. 19,0765 ha nr 650 o pow. 0,3839 ha                                   
Teren przeznaczony do dzierżawy w miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części terenów w obrębie geodezyjnym Cigacice, uchwalonym przez Radę Miejską w Sulechowie uchwałą
nr 0007.368.2017 z dnia 20 czerwca 2017 r.,
to tereny rolnicze, oznaczone na rysunku symbolem „R” – teren rolny. W ewidencji gruntów i budynków działki oznaczone są użytkiem RIIIa,RIIIb, RIVa, RIVb, RV, RVI, ŁV, Lzr-RIIIb (grunty orne, łąki trwałe, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych). Księga wieczysta Nr ZG2S/00001082/1.
5 839,00 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych 00/100), płatny z góry do
31 marca każdego roku.
  W/w czynsz będzie podlegał waloryzacji jeden raz w roku ze skutkiem od 1 lutego o wysokość dodatniego wskaźnika cen towarów
i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni wg GUS.   Zwolnione z podatku VAT.  
  dzierżawa na czas nieoznaczony z przeznaczeniem na cele rolne
z dotychczasowym dzierżawcą

-Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 24.11.2022 r. na okres 21 dni tj. od dnia 24.11.2022 r. do dnia 15.12.2022 r.

-Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) zamieszcza się także na stronie internetowej www.powiat-zielonogorski.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Wykaz podlega zamieszczeniu na stronie podmiotowej Wojewody Lubuskiego
w Biuletynie Informacji Publicznej.

-Informację o zamieszczeniu wykazu ogłasza się w prasie elektronicznej Infopublikator.pl spełniającej wymogi prasy lokalnej obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

Zielona Góra, dnia 24.11.2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

I N F O R M A C J A

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Ogłoszenie