Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

166/2024

z dnia

14.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7730
/
/
Wykaz nieruchomości położonej w obrębie Olszewnik przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 45/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

OGŁOSZENIE

Wykaz nieruchomości położonej w obrębie Olszewnik przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 45/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

WYKAZ

nieruchomości położonej w obrębie Olszewnik przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 45/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości.

Lp.Numer działkiPow. w Numer księgiPrzeznaczenie
w planie
      Położenie (ulica)Udział w działce  i częściach wspólnychCena nieruchomości
GruntVAT 23%Razem
  1.             2.        119/2             119/5  1345 m2             900 m2  OL1B/00015283/5             OL1B/00015283/5W „Studium uwarunkowań
 i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
i Gminy Jeziorany” dla terenu,
na którym położona jest działka
nr  119/2 zapis brzmi: „obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej, prowadzenia działalności gospodarczych rolniczych”     Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obrębu Olszewnik działka o numerze 119/5 położona
w obrębie Olszewnik oznaczona jest  symbolem 1 ZL, przeznaczona na cele leśne i zalesień
  Obręb Olszewnik             Obręb Olszewnik    1/1             1/1    6.300,00 zł             12.400,00 zł    510,60 zł             2.852,00 zł  7.749,00 zł             15.252,00 zł

Niniejszy wykaz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jezioranach na okres 21 dni, tj. do dnia 14-06-2024r.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 24-05-2024 roku

I. Ławrecka                                                              

/-/ ŁUKASZ SZPARA

                                                                                                               BURMISTRZ  JEZIORAN

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Goniądza ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Goniądz

Burmistrz Mikołowa podaje do wiadomości informacje w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej została przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa, położona w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej 13

Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 52/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

Wykaz nieruchomości położonych w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonych do sprzedaży w przetargu na podstawie Zarządzenia Nr 58/2022 Burmistrza Jezioran z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie zbycia nieruchomości