Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

267/2023

z dnia

24.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4832
/
/
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

OGŁOSZENIE

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

GN.6810.1.40.2023 Bochnia, dn. 05.04.2023 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Działając na postawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344). Starosta Bocheński podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość stanowiącą w własność Skarbu Państwa, która została przeznaczona do oddania w dzierżawę na okres 3 lat.

Wykaz dotyczy:

– nieruchomości oznaczonej numerem działki 116/2 o pow. 0,25 ha stanowiącej własność Skarbu Państwa, objętej księgą wieczystą nr TR1O/00064166/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bochni położonej w jednostce ewidencyjnej Łapanów, obręb nr 0014 Wieruszyce. Działka położona jest w terenie o znacznym różnicach poziomu, nieregularnym kształcie w ewidencji gruntów oznaczona jako droga.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Łapanów przedmiotowa nieruchomoś

w przeważającej części to tereny oznaczone symbolem UK – tereny kultury, ZP-tereny parku, M1-tereny mieszkalne, działka objęta jest strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej obiektów oraz zespołów przestrzennych z krajobrazem.

Cenę rocznego czynszu dzierżawnego ustala się w wysokości 125,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć złotych 00/100).

Czynsz dzierżawny wpłacany będzie na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wydzierżawiającego, w terminie i na konto wskazane na fakturze.

Czynsz może być waloryzowany nie częściej niż raz w roku kalendarzowym w formie jednostronnego oświadczenia właściciela.

Dzierżawcę obciążają koszty m.in. podatek oraz inne opłaty związane z eksploatacją przedmiotu dzierżawy.

Okres dzierżawy – 3 lata.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Starostwa oraz stronie podmiotowej Wojewody Małopolskiego w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o zamieszczeniu przedmiotowego wykazu w powyższej formie podana zostaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w dzienniku internetowym infopublikator.pl i infoinwestycje.pl

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

INFORMACJA

Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Pruszcz Gdański przeznacza do użyczenia następujące nieruchomości gminne

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości z warunkami zabudowy na dom jednorodzinny w m. Michałki

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki przemysłowo-usługowej w Pasymiu