Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583
/
/
wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

OGŁOSZENIE

wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Świętochłowice,…………………………..

MK.7125.77.2022.JD

Nr dok.: 28836.2023

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023r., poz. 344 z późn.zm.)

Prezydent Miasta Świętochłowice

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

1) Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów miasta:

KW Nr KA1C/00007834/8 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Chorzowie – Wydział Ksiąg Wieczystych, jednostka rejestrowa nr G.993.

2) Powierzchni nieruchomości:  

405/10000 we współwłasności działek o numerach ewidencyjnych: 616/109, 617/109, 3956/3 i 3956/1 o łącznej powierzchni 1 296m2.

Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 61,28m2 wraz z piwnicą o powierzchni 5,69m2.

3) Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 21 znajdujący się w segmencie nr 22b budynku mieszkalnym nr 22-22a-22b, położony w Świętochłowicach przy ul. Bytomskiej, sprzedawany jest wraz z udziałem w wysokości 405/10000 we współwłasności:

– części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali lub dotychczasowego właściciela nieruchomości;

– działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 616/109, 617/109, 3956/3 i 3956/1 o łącznej powierzchni 1 296m2.

4) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

5) Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy.

6) Cena nieruchomości:

111 000,00 zł. (słownie: sto jedenaście tysięcy złotych, 00/100).

7) Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy.

8) Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy.

9) Termin wnoszenia opłat: nie dotyczy.

10) Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy.

11) Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

12) Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.64 ust.1 pkt 1 i pkt 2:

6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego tut. Urzędu Miejskiego, pok. nr 118; telefon 32/349-19-31.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO