Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583
/
/
wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

OGŁOSZENIE

wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Świętochłowice, …………………………….

MK.7125.39.2023.JD

Nr dok.:28803.2023

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023r., poz. 344 z późn.zm.)

Prezydent Miasta Świętochłowice

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

1) Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów miasta:

KW Nr 00016179/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Chorzowie – Wydział Ksiąg Wieczystych, jednostka rejestrowa G.530

2) Powierzchni nieruchomości:

78/1000 we współwłasności działki o numerze ewidencyjnym 1188/187 o powierzchni 469m2;

lokal mieszkalny o powierzchni 33,97m2 wraz z piwnicą o powierzchni użytkowej 3,76m2.

3) Opis nieruchomości:

lokal mieszkalny nr 2 znajdujący się w segmencie nr 9a budynku mieszkalnego nr 9-9a, położony w Świętochłowicach przy ul. Łagiewnickiej, sprzedawany jest wraz z udziałem w wysokości 78/1000 we współwłasności:

– części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali lub dotychczasowego właściciela nieruchomości;

– działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1188/7 o powierzchni 469m2.

4) Przeznaczenie nieruchomości:

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

5) Termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy.

6) Cena nieruchomości:

70 175,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych, 00/100).

7) Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy.

8) Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy.

9) Termin wnoszenia opłat: nie dotyczy.

10) Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy.

11) Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę:

Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

12) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2:

6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia.

Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego tut. Urzędu Miejskiego pokój nr 118, telefon 32/34-91-931

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO