Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

65/2024

z dnia

05.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

6690
/
/
wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

OGŁOSZENIE

wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Świętochłowice, dnia 07.03.2023 r.

MK.6840.49.2022.KKK

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.
z 2023r., poz. 344 z późn. zm.).

Prezydent Miasta Świętochłowice

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej:

Część nieruchomości objętej księgą wieczystą nr KA1C/00017263/7 Sądu Rejonowego w Chorzowie, oznaczonej geodezyjnie jako działka gruntu nr 4391, obręb Świętochłowice (0003), jednostka
rej. G.642, położonej przy ul. Powstańców Warszawy, stanowiącej własność Gminy Świętochłowice.

 1. Powierzchnia nieruchomości: 0,0079 ha;
 1. Opis nieruchomości: Przedmiotowa działka gruntowa położona jest w bliskiej odległości
  od centrum, ok. 1 km od wjazdu na trasę DTŚ. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, drobne punkty handlowo – usługowe, szkoła, zakład produkcyjny. Dojazd do nieruchomości odbywa się przez sąsiednią nieruchomość. Działka ogrodzona, zagospodarowana jako zieleń ogrodowa. Granice tworzą kształt zbliżony do trójkąta. W pobliżu przebiegają następujące sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetyczna, kanalizacyjna, wodociągowa, teletechniczna, gazowa.
  Brak samodzielnego potencjału inwestycyjnego.
 1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVIII/245/20
  z dnia 23.06.2020 r. Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej, linii kolejowej, ulic Metalowców, Wojska Polskiego, Śląskiej i Ceramicznej oraz granicy administracyjnej miasta
  (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2020 r., poz. 5054)
  przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 14 MN:

– przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

– przeznaczenie dopuszczalne: usługi podstawowe w parterach budynków.

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości: Gmina nie będzie zastrzegała w umowie żadnych postanowień z tym związanych.

6. Obciążenia nieruchomości: W dziale III księgi wieczystej KA1C/00017263/7 wpisane są ograniczone prawa rzeczowe, dział IV wolny jest od wpisów.

7. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: przedmiotowa działka objęta jest umową dzierżawy nr MK.6845.1.50.2022.KK.

8. Cena nieruchomości: 22.509,00 zł (słownie w złotych: dwadzieścia dwa tysiące pięćset dziewięć złotych 00/100) brutto.

9. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy

10. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy

11. Terminy wnoszenia opłat: nie dotyczy

12. Zasady aktualizacji opłat:nie dotyczy

13. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę: sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej
w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, dla poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, tj. działki gruntu nr 591/48 położonej w Świętochłowicach przy ul. Powstańców Warszawy.

14. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2:6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie
w Infopublikatorze.pl, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach,
a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego tut. Urzędu Miejskiego pokój nr 112,
tel. 32/3491-932.

Prezydent Miasta Świętochłowice

/-/ Daniel Beger

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

Wykaz

I N F O R M A C J A

Samochód osobowy