Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

27/2023

z dnia

27.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1925
/
/
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

OGŁOSZENIE

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

GN.6845.1.1.2017 Bochnia, dn. 24.11.2022 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Działając na postawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm). Starosta Bocheński podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, która została przeznaczona do oddania w dzierżawę na okres 3 lat na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł Marty Wieckiej, z przeznaczeniem na prowadzenie badań laboratoryjnych o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1657 z późn. zm.) oraz badania fizyko-chemicznego i bakteriologicznego wody.

Wykaz dotyczy:

udziału w wysokości 36/100 części zabudowanej nieruchomości (pow. budynku: 180,1 m2 wraz z częściami wspólnymi + pow. gruntu: 212,04 m2) oznaczonej nr działek 5238 o pow. 0,0566 ha oraz 5215/19 o pow. 0,0023 położonej w Bochni przy ul. Konstytucji 3 Maja 5, będącej własnością Skarbu Państwa objętej KW Nr TR1O/00072615/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bochni. Przedmiotem dzierżawy są pomieszczenia zajmujące I piętro budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bochni.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Śródmieście” przedmiotowa nieruchomość znajduje się w terenach oznaczonych symbolem 2.U.4 – tereny zabudowy usługowej. Cenę miesięcznego czynszu dzierżawnego ustala się na kwotę 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych 00/100) + należny podatek VAT.

Czynsz dzierżawny wpłacany będzie na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wydzierżawiającego, w terminie i na konto wskazane na fakturze.

Niezależnie od opłacanego czynszu Dzierżawca ponosić będzie opłaty za korzystanie z mediów (np. prąd, gaz, woda, c.o.,) podatek od nieruchomości, ubezpieczenie, itp.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Starostwa oraz stronie podmiotowej Wojewody Małopolskiego w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o zamieszczeniu przedmiotowego wykazu w powyższej formie podana zostaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w dzienniku internetowym infopublikator.pl i infoinwestycje.pl

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Pruszcz Gdański zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Pruszcz Gdański Uchwały Nr XLIII/87/2022 z dnia 2 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgowo – rejon ul. Prostej w Rusocinie.  

Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański w zakresie fragmentu obrębu geodezyjnego Cieplewo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.