Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

147/2024

z dnia

26.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7532
/
/
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

OGŁOSZENIE

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

GN.6845.1.4.2023 Bochnia, dn. 11.08.2023

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Działając na postawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm). Starosta Bocheński podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, która została przeznaczona do oddania w dzierżawę na okres 3 lat pod działalność gospodarczą.

Wykaz dotyczy:

– nieruchomości oznaczonej numerem działki 2235 o pow. 0,0239 ha stanowiącej własność Skarbu Państwa, objętej Księgą Wieczystą nr TR1O/00040803/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bochni, położoną w jednostce ewidencyjnej Bochnia – miasto, obręb Bochnia-1. Działka położona jest w terenie płaskim o nieregularnym kształcie zbliżonym do trójkąta.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Bochnia przedmiotowa nieruchomość to tereny oznaczone symbolem MN- tereny zabudowy mieszkaniowej.

Cenę rocznego czynszu dzierżawnego ustala się w wysokości 1 075,50 zł (słownie: jeden tysiąc siedemdziesiąt pięć złotych 50/100) plus należny podatek VAT.

Czynsz dzierżawny wpłacany będzie na podstawie faktur wystawianych przez Wydzierżawiającego, w terminie i na konto wskazane na fakturze.

Czynsz może być waloryzowany nie częściej niż raz w roku kalendarzowym w formie jednostronnego oświadczenia właściciela.

Dzierżawcę obciążają koszty m.in. podatek oraz inne opłaty związane z eksploatacją przedmiotu dzierżawy.

Okres dzierżawy – 3 lata.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni, a także zamieszczony na stronie internetowej tut. Starostwa oraz stronie podmiotowej Wojewody Małopolskiego w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o zamieszczeniu przedmiotowego wykazu w powyższej formie podana zostaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w dzienniku internetowym infopublikator.pl i infoinwestycje.pl

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nieruchomości położonej w obrębie Olszewnik przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 45/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

WYKAZ

WYKAZ

WYKAZ