Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

54/2024

z dnia

23.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6608
/
/
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

OGŁOSZENIE

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Świętochłowice,

MK.6840.16.2023.DZ

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344)

Prezydent Miasta Świętochłowice

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów miasta:

KW Nr KA1C/00016055/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Chorzowie – Wydział Ksiąg
Wieczystych, jednostka rejestrowa nr G.1850

2) powierzchnia nieruchomości:

     13/1000 we współwłasności działek o numerach ewidencyjnych: 3361/2, 2547/155 o łącznej      powierzchni 846 m2

 lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 19,95 m2 wraz z piwnicą o powierzchni użytkowej        5,65 m2

3) opis nieruchomości:

lokal mieszkalny nr 2, usytuowany w segmencie nr 13 budynku mieszkalnego nr 11-13-15 położonego w Świętochłowicach przy ul. Żołnierskiej, sprzedawany jest wraz z udziałem 

w wysokości 13/1000 we współwłasności:

 – części wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu

lub dotychczasowego właściciela nieruchomości,

 – działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 3361/2, 2547/155 o łącznej powierzchni 846 m2

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

5) termin zagospodarowania nieruchomości: nie dotyczy

6) cena nieruchomości:

    75 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych)

7) wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy

8) wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy

9) terminy wnoszenia opłat: nie dotyczy

10) zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy

11) informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste,
 użytkowanie, najem lub dzierżawę:

 sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu

12) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2:

6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Bliższych informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego tut. Urzędu Miejskiego pokój nr 118, tel. 32/3491-931.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarząd Powiatu Hajnowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych do zbycia.

Starosta Szamotulski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

V nieograniczony przetarg ustny

V nieograniczony przetarg ustny