Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

201/2024

z dnia

19.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8099
/
/
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat objęty Zarządzeniem Nr 365/22 Burmistrza Knyszyna z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Knyszyn przeznaczonych do zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat.

OGŁOSZENIE

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat objęty Zarządzeniem Nr 365/22 Burmistrza Knyszyna z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Knyszyn przeznaczonych do zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat.

Knyszyn, 19 stycznia 2022 r.

Gk.6845.30.2021

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2021 poz. 1899 t.j., Dz. U. 2021 poz. 815) zawiadamiam, że w dniu 19 stycznia 2022 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Knyszynie przy ul. Rynek 39 (parter urzędu) wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat objęty Zarządzeniem Nr 365/22 Burmistrza Knyszyna z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Knyszyn przeznaczonych do zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat.

Zarządzenie nr 365/22

Burmistrza Knyszyna

z dnia 19 stycznia 2022 r.

  • zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat

§ 1. Przeznacza się do zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat nieruchomość stanowiącą własność Gminy Knyszyn, położoną w Knyszynie, gmina Knyszyn – zgodnie z załącznikiem.

§ 2. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Knyszynie przy ul. Rynek 39 (I piętro). Ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie o zasięgu co najmniej lokalnym (www.infopublikator.pl), na stronie internetowej www.knyszyn.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.um.knyszyn.wrotapodlasia.pl).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia nr 365/22

Burmistrza Knyszyna

z dnia 19 stycznia 2022 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY KNYSZYN

PRZEZNACZONYCH DO ZAWARCIA UMOWY DZIERŻAWY NA OKRES 3 LAT

  1. Oznaczenie i powierzchnia nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości :

Nr geodezyjny 2187/2o powierzchni 0,2342 ha oznaczona w ewidencji gruntów jako Br – grunty rolne zabudowane. Obręb ewidencyjny 0054 Knyszyn, gmina Knyszyn. Księga wieczysta Nr BI1B/00003356/9 (Sąd Rejonowy w Białymstoku ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok IX Wydział Ksiąg Wieczystych).

  • Opis nieruchomości:

Knyszyn jest miastem w powiecie monieckim położonym w odległości około 25 km w kierunku północnym od Białegostoku, przy drodze krajowej Nr 65 (do Ełku) i wojewódzkiej Nr 671 (Jeżewo-Korycin). Miasto Knyszyn jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej. Obszar miasta o powierzchni około 4 km2 w większej części stanowią grunty rolne i leśne, zaś w mniejszej zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej indywidualnej oraz w części usługowej (handlowej) zlokalizowanej przede wszystkim w centrum miasta liczącego około 3 tys. ludności. W obszarze zabudowy miasta występuje uzbrojenie w sieć elektryczną, telefoniczną, wodociągową oraz kanalizacji sanitarnej.

Działka nr 2187/2 położona jest w obszarze zwartej zabudowy przy ul. Szkolnej, stanowiącej drogę powiatową o nawierzchni asfaltowej.

Obszar dzierżawy stanowi miejsce przeznaczone pod działalność handlową o powierzchni 35 m2:

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Knyszyn stracił ważność z dniem 31.12.2003 r. W przypadku braku planu miejscowego, przeznaczenie nieruchomości ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W przypadku braku studium lub decyzji uwzględnia się faktyczny sposób użytkowania nieruchomości.

Obszar dzierżawy zagospodarowany jest pod działalność handlową.

  • Termin zagospodarowania nieruchomości: 12 marca 2022 r.
  • Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy
  • Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: opłata za dzierżawę 220 zł netto rocznie
  • Termin wnoszenia opłat: do 31 marca każdego roku kalendarzowego
  • Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy
  • Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie: nieruchomość przeznaczona jest do dzierżawy na okres 3 lat
  • Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2: nie dotyczy

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Knyszynie przy ul. Rynek 39 (parter). Ponad to informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie o zasięgu co najmniej lokalnym, na stronie internetowej www.knyszyn.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.knyszyn.wrotapodlasia.pl.

Knyszyn, 19 stycznia 2022 r.

Burmistrz Knyszyna

Jarosław Antoni Chmielewski

Szczegółowe informacje:

REFERAT INFRASTRUKTURY I PROMOCJI GMINY (pok. nr 10)

Urzędu Miejskiego w Knyszynie przy ul. Rynek 39.

Tel. 85 727 99 83, fax.: 85 727 99 70

e-mail: nieruchomosci@knyszyn.pl

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skaryszew

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Główczyce o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy