Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

207/2024

z dnia

25.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8151
/
/
wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany

OGŁOSZENIE

wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany

Wójt Gminy Główczyce

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), Uchwały Nr XXI/188/20 Rady Gminy Główczyce z dnia 30 lipca 2020 r. oraz Uchwały Nr XLV/388/22 Rady Gminy Główczyce z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
Zbycie w trybie bezprzetargowym w drodze umowy zamiany zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.).

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej
oraz katastru nieruchomości
Powierzchnia nieruchomościOpis nieruchomości i sposób jej zagospodarowaniaPrzeznaczenie
w planie miejscowym
i sposób jej zagospodarowania
Cena nieruchomości
1. Działka nr 158 2. Miejscowość Żoruchowo 3. Obręb Żoruchowo 4. Gmina Główczyce 5. Nr KW SL1S/00040754/10,0086 haNieruchomość jest położona w ciągu istniejącej zabudowy mieszkaniowej blisko centrum wsi, ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni gruntowej, leży
na terenie uzbrojonym w sieć elektryczną
i wodno-kanalizacyjną. Działka nr 158
ma kształt trapezu, jest użytkowana jako droga dojazdowa do przyległej posesji,
w ewidencji gruntów jest sklasyfikowana jako droga.
Brak planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Główczyce, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy
w Główczycach
nr 93/R/2012 z dnia
23 stycznia 2012 r. działka
nr 158 jest opisana jako obszary koncentracji zabudowy i zainwestowania.
1.600,00 zł + VAT (dopłata wynikająca
z różnych wartości zamienianych nieruchomości nastąpi przed zawarciem aktu notarialnego)

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Główczyce, ul. Kościuszki 8, tel. (59) 811-49-60.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Krośnice ogłasza VI publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości.

Zarządzenie nr 138/2024 Wójta Gminy Wilkowice z dn. 24 lipca 2024 r. w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wilkowice, oznaczonej jako działki nr 1385/42 i 1385/45 położone w Wilkowicach.

Wójt Gminy Zduńska Wola informuje, że wywieszono wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie gminy Zduńska Wola w obrębie geodezyjnym: Krobanów nr działki 108/1 o pow. 1,5555 ha, przeznaczony do wydzierżawienia na cele rolnicze.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położone w obrębie: Wroniniec