Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

166/2024

z dnia

14.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7730
/
/
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres do 3 lat na rzecz Powiatu Puławskiego – Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach.

OGŁOSZENIE

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres do 3 lat na rzecz Powiatu Puławskiego – Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach.

Zarządzenie Nr   52 /2022

Starosty Puławskiego

z dnia  8  lipca 2022 roku

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 149/2 o pow. 0,4613 ha, położonej na terenie gminy Żyrzyn, obręb Jaworów, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres do 3 lat na rzecz Powiatu Puławskiego – Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach.

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 7a oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), Starosta Puławski zarządza, co następuje:

§ 1

  1. Sporządzić i podać do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 149/2 o pow. 0,4613 ha, położonej na terenie gminy Żyrzyn,  obręb Jaworów, stanowiącej własność Skarbu Państwa, dla której Sąd Rejonowy w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1P/00077844/3, przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres do 3 lat na rzecz Powiatu Puławskiego – Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach.
  2. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości, o którym mowa w pkt 1, stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

  1. Wykaz, o którym mowa w § 1 Zarządzenia wywieszony zostanie na okres 21 dni
    w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19,  na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Puławach w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Gminy Żyrzyn oraz opublikowany prasie internetowej. Starosta Puławski przekazuje wykaz Wojewodzie Lubelskiemu, w celu jego umieszczenia na stronie internetowej Wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni.
  2. Wykonanie Zarządzenia powierzam kierownikowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Puławach.
  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                           

Załącznik do Zarządzenia Nr 52/2022

Starosty Puławskiego z dnia 8 lipca 2022 r.

ZN.6850.4.2022.ZP

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres
do 3 lat na rzecz Powiatu Puławskiego – Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach.

  Adres nieruchomości  Gmina Żyrzyn, obręb Jaworów
Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynkówNieruchomość gruntowa, oznaczona numerem ewidencyjnym 149/2 o pow. 0,4613 ha, położona na terenie gminy Żyrzyn w obrębie Jaworów, stanowi własność Skarbu Państwa. Tytuł własności do wyżej wymienionej nieruchomości ujawniony jest
w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w  Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych księdze wieczystej nr LU1P/00077844/3.  
Opis nieruchomościCzęść przedmiotowej nieruchomość zajęta jest pod pad drogowy drogi powiatowej nr 2501L o przebiegu dr. kraj 17 – Jaworów – Bałtów – Wronów – Bałtów.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania  Na podstawie wydanego przez Wójta Gminy Żyrzyn zaświadczenia znak G.6727.136.2022 z dnia 1 lipca 2022 roku, zgodnie z Uchwałą Nr XIII/69/2003 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn ogłoszoną
w Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 39 poz. 861 z dnia 10 marca 2004 roku, stwierdza się, że działka numer 149/2, obr. Jaworów, położona jest w obszarze oznaczonym symbolem: KP-Z – drogi powiatowe (100%). Dodatkowe informacje: Obszar Chronionego Krajobrazu „Pradolina Wieprza i Kozi Bór” (100%), V – Granice stref funkcjonalno-przestrzennych (100%). Ponadto Wójt Gminy Żyrzyn zaświadcza, że Rada Gminy Żyrzyn dla wskazanego obszaru nie wyznaczyła w drodze uchwały, obszaru  rewitalizacji, zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r., poz. 485).
Termin zagospodarowania nieruchomości  Oddanie w użyczenie przedmiotowej nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat na rzecz Powiatu Puławskiego – Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach w związku
z realizacją zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2501L na odc. od km 0+306,00 do km 1+237,00 w miejscowości Jaworów”.
Cena nieruchomościNie dotyczy
Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystegoNie dotyczy
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu i dzierżawyNie dotyczy
Terminy wnoszenia opłatNie dotyczy
Termin aktualizacji opłatNie dotyczy
Informacja
o przeznaczeniu
Oddanie w użyczenie przedmiotowej nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat na rzecz Powiatu Puławskiego – Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach w związku
z realizacją zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2501L na odc. od km 0+306,00 do km 1+237,00 w miejscowości Jaworów”.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomościNie dotyczy

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) wykaz wywiesza się na okres 21 dni (tj.  od  dnia 8 lipca 2022 r.  do  dnia 29 lipca 2022. r.).

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Goniądza ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Goniądz

Burmistrz Mikołowa podaje do wiadomości informacje w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej została przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa, położona w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej 13

Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 52/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

Wykaz nieruchomości położonych w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonych do sprzedaży w przetargu na podstawie Zarządzenia Nr 58/2022 Burmistrza Jezioran z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie zbycia nieruchomości