Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

272/2023

z dnia

29.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4905

OGŁOSZENIE

WYKAZ

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA CZAS NIEOZNACZONY W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

1.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:Nieruchomość położona w Budzowie, gm. Budzów, oznaczona jako działka ewid. nr 18/91 o pow. 0,0861 ha, częściowo zabudowana trzema budynkami handlowo – usługowymi oraz nr 18/53 o pow. 0,0485 ha, częściowo zabudowana jednym budynkiem.Nieruchomość objęta księgą wieczystą nr KR1B/00064719/0 oraz nr KR1B/00017050/8, prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
Powierzchnia nieruchomości:Powierzchnia nieruchomości: 0,0861 ha oraz 0,0485 ha.Powierzchnia dzierżawy: 135 m2.
Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości:Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Budzowa: działka ewid. nr 18/91 oznaczona jest symbolem ZW22 – tereny zadrzewień i zieleni nadrzecznej, U9 – teren zabudowy usługowej, 1KDD6 – droga publiczna klasy D (dojazdowa), działka ewid. nr 18/53 oznaczona jest symbolem U9 – teren zabudowy usługowej, 1KDD6 – droga publiczna klasy D (dojazdowa), KDG1 – droga publiczna (wojewódzka nr 956) klasy G (główna).Działka ewid. nr 18/91 jest zabudowana trzema budynkami handlowo – usługowymi, a działka ewid. nr 18/53 częściowo jednym z nich. Powierzchnia przeznaczona pod dzierżawę obejmuje teren pod jednym budynkiem wraz z terenem wokół budynku wykorzystywanym na cele składowe, parkingi, dojścia.
Termin zagospodarowania nieruchomości:Osoba fizyczna jest już w posiadaniu przedmiotu umowy, naliczana jest opłata z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (teren zabudowany jest budynkiem handlowo – usługowym będącym własnością przyszłego dzierżawcy).Okres dzierżawy: czas nieokreślony.
Cena nieruchomości:Nie dotyczy
Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego:Nie dotyczy
Wysokość opłat z tytułu użytkowania najmu lub dzierżawy:Miesięczny czynsz dzierżawy wynosi: 298,50 zł netto + VAT /m-c, co daje 367,16 zł brutto/m-c. Dodatkowe opłaty:Podatek od nieruchomości dzierżawca opłacać będzie we własnym zakresie oraz wszystkie inne opłaty związane z eksploatacją budynku handlowo – usługowego.
Termin wnoszenia opłat:Z góry, do 10-go każdego miesiąca, wg faktury.
Zasady aktualizacji opłat:Wg umowy, wymagana forma pisemna.
Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie:Przeznaczono do oddania w dzierżawę.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2:Nie dotyczy

Niniejszy wykaz zostaje zamieszczony na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5 b, na stronie internetowej urzędu oraz na stronie podmiotowej Wojewody Małopolskiego w BIP – przez okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość – na portalu infopublikator.pl – zgodnie z treścią art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Bliższe informacje: tel.: 033 8757829.

STAROSTA SUSKI

mgr Józef Bałos

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

I N F O R M A C J A

Obwieszczenie Starosty Tatrzańskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego pod znakiem AB.6740. 23.2023.ASS w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi gminnej klasy „D” nr K420043 Trybsz – Czarna Góra w miejscowości Czarna Góra – ETAP II. Rozbudowa drogi na odcinku od km 4+520,60 do km 4+572,70 – ul. Nadwodnia.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Konopnica jednostka ewidencyjna Konopnica,