Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

38/2023

z dnia

07.02.2023

Ogłoszeń w bazie:

2000
/
/
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 9/ 2023

OGŁOSZENIE

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 9/ 2023

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 9/ 2023

BURMISTRZA MORYNIA

z dnia 17 stycznia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.1899 ze zm.) zarządzam co następuje:

§1. Przeznaczam do dzierżawy działkę nr 421/5 o pow. 0,9392 ha, położoną w obrębie 2 miasta Moryń, stanowiącą własność gminy Moryń, oznaczoną w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y/00039347/2, stanowiącą nieruchomość gruntową niezabudowaną. Działka ma regularny kształt (prostokąt). Dojazd do działki dobry – drogą gruntową.

Dla działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W ewidencji gruntów sklasyfikowana jako: RIVa- 0,0654ha; RIVa-0,0805ha; RV- 0,7933ha.

Informacja o przeznaczeniu – Dzierżawa gruntu pod uprawy rolne, na okres do 2 lat. Nawożenie nawozami naturalnymi należy stosować w terminach wynikających z ustawy o nawozach i nawożeniu. Nawozy naturalne stosowane na gruntach powinny być przykryte lub wymieszane z glebą nie później niż następnego dnia po wywiezieniu. Składowanie nawozów na wydzierżawionej nieruchomości będzie stanowiło podstawę do odstąpienia od umowy dzierżawy.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat – wysokość czynszu – 400,00 zł rocznie, który będzie naliczony proporcjonalnie w stosunku do terminu zawarcia umowy.

Czynsz płatny za 2023 r. płatny w terminie 14 dni licząc od daty zawarcia umowy, za pozostały okres płatny do 31 marca każdego roku kalendarzowego.

Aktualizacja czynszu jeden raz do roku o procent inflacji podawany przez GUS za rok poprzedni.

Obciążenia i zobowiązania nieruchomości – nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

§2. Wykaz nieruchomości szczegółowo opisanej w §1, podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń miasta i gminy Moryń, w Urzędzie Miejskim w Moryniu, ogłoszenie w prasie lokalnej, stronach internetowych Urzędu, infopublikatorze.pl

§3. Po terminie wywieszenia wykazu na nieruchomość zostanie ogłoszony ustny przetarg nieograniczony w wyniku, którego wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie.

§4. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

§5. Termin wywieszenia wykazu: od 17 stycznia 2023 r. do 7 lutego 2023 r.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 0050.65.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie na czas nieoznaczony

    Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w odpłatne użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej Cieszyn-Pastwiska z siedzibą w Cieszynie przy ul. Hażlaskiej 116 na czas nieoznaczony.

Urząd Miasta i Gminy Olkusz ogłasza sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 6 położonego  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hetmańskiej 36 w Katowicach.

Wójt Gminy Bielawy informuję, że został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości położonych w: Brzozowie, Piotrowicach, Sobocie, Walewicach na cele rolne i uzupełniające siedliska oraz pod garaże.