Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

37/2023

z dnia

06.02.2023

Ogłoszeń w bazie:

1977
/
/
Z A W I A D O M I E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

OGŁOSZENIE

Z A W I A D O M I E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

GN..683.1.55.2022 Bochnia, dn. 19.09.2022 rok

Z A W I A D O M I E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), dalej k.p.a. w związku z decyzją Starosty Bocheńskiego Nr 3/2022 z dnia 18.05.2022 rok, znak: AB.6740.2.1.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:Rozbudowa drogi powiatowej nr 2071K Łąkta Górna – Łapanów w km 12+720.00 – 13 + 950.00 wraz z rozbudową skrzyżowań z drogą powiatową nr 1961K i budową chodnika w miejscowości Grabie”

Starosta Bocheński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

zawiadamia, że z urzędu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za udział stanowiący własność zmarłego Andrzeja Józefa Więcław s. Piotra i Gabrieli wynoszący ½ części w prawie własności działki ewidencyjnej położonej w województwie małopolskim, w powiecie bocheńskim, w jednostce ewidencyjnej: [120105_2], Łapanów, obręb ewidencyjny: 0005, Grabie, oznaczonej numerem 250/17 powstałej w wyniku podziału geodezyjnego działki ewidencyjnej numer 250/8. Organ ustalił, żeAndrzej Józef Więcław zmarł i nie zostało przeprowadzone po nim postępowanie spadkowe.Wobec tych okoliczności należy uznać iż w w/w zakresie (udział ½ części) przedmiotowa działka stanowi nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 rok o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U z 2021 r., poz. 1899 ze zm.). Postępowanie ma na celu wypłatę przez Inwestora odszkodowania za nieruchomość wydzieloną liniami rozgraniczającymi teren, która z mocy prawa stała się własnością Powiatu Bocheńskiego z dniem w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowejuzyskała walor ostateczności. Odszkodowanie przysługuje dotychczasowym właścicielom, użytkownikom wieczystym, wierzycielom hipotecznym oraz osobom którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe. Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U z 2021, poz. 735 ze zm.) zawiadamiam, że w terminie 7 dni, licząc od dnia doręczenia/publikacji niniejszego ogłoszenia można zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Organu przy ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32 – 700 Bochnia [pokój numer 118, 121], w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek od 800 do 1600, wtorek – piątek od 730 do 1530 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty (telefon: 146153745, 146153741) w tym m.in. z operatem szacunkowym z dnia 29.08.2022 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego p. Magdalenę Wiącek – Ogorzałek, wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów jak również uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać oświadczenia, żądania, dowody, wnioski, zastrzeżenia. Po upływie w/w terminu zostanie wydana decyzja administracyjna w oparciu o zebrane dokumenty w sprawie. W korespondencji kierowanej do tut. Urzędu proszę o powołanie się na znak sprawy.

Równocześnie stosownie do art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, z uwagi na dużą ilość spraw odszkodowawczych oraz konieczność zgromadzenia niezbędnego materiału dowodowego wyznacza się termin załatwienia przedmiotowej sprawy do 31.12.2022 roku. Tutejszy organ dołoży wszelkich starań, aby załatwienie przedmiotowej sprawy nastąpiło przed upływem w/w terminu, jednakże w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających zakończenie postępowania zostanie wyznaczony nowy termin załatwienia sprawy.

Tut. Organ poucza o prawie strony do wniesienia ponaglenia. Zgodnie z treścią art. 37 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) „Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość)”.

Na podstawie art. 49 k.p.a, ogłoszenie o czynnościach organu administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Sprawę prowadzi: Małgorzata Plesińska, tel. 14 61 53 745, email: m.plesinska@powiat.bochnia.pl

Otrzymują: 1 x Strony według rozdzielnika w aktach sprawy (przesyłka polecona KPA ZPO – …………../2022) 1 x a/a

Jednocześnie informuje się, że dane osobowe uczestników postępowania w przedmiotowej sprawie podlegają przetwarzaniu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie o ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – szczegóły w załączeniu.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wyciąg z ogłoszenia

Starosta Janowski informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 3537/2 o pow. 255 m2 przeznaczony do sprzedaży

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w dniu 10 marca 2023 r. o godz. 11:00 na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Nożyno działka nr 101/25 o powierzchni 0,5302 ha

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zamieszczono wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.