Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

27/2023

z dnia

27.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1922
/
/
Zarząd Powiatu Ełckiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości położonych w obrębie 0031 Nowa Wieś Ełcka

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Ełckiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości położonych w obrębie 0031 Nowa Wieś Ełcka

Zarząd Powiatu Ełckiego, działając na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.)

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości położonych w obrębie 0031 Nowa Wieś Ełcka, gmina Ełk, ujawnionych w księdze wieczystej Nr OL1E/00075723/3:

 1. działka oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 116/40 o powierzchni 0,1118 ha

cena wywoławcza – 106 500,00 zł brutto,

wadium – 16 000,00 zł,

 • działka oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 116/41 o powierzchni 0,1324 ha

cena wywoławcza – 125 800,00 zł brutto,

wadium – 19 000,00 zł.

Przedmiotowe nieruchomości nie są obciążone ciężarami i hipotekami, nie toczy się
w stosunku do nich żadne postępowanie. Dział III księgi wieczystej Nr OL1E/00075723/3 zawiera wpis o ograniczonym prawie rzeczowym dotyczącym służebności przesyłu ustanowionym na czas nieoznaczony, za jednorazowym wynagrodzeniem, na nieruchomości gruntowej położonej w Nowej Wsi Ełckiej, Gminie Ełk, powiecie ełckim, województwie warmińsko – mazurskim, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 31 Nowa Wieś Ełcka jako działki ewidencyjne o nr: 116/40 i 116/41 o łącznym obszarze 0,2442 ha, polegająca na:

 1. prawie umiejscowienia na nieruchomości napowietrznej linii telekomunikacyjnej (kabel światłowodowy, samonośny, dielektryczny) o łącznej powierzchni zajęcia terenu –
  17 m2, tj. linia telekomunikacyjna o długości 34,5 m i szerokości 0,5 m = 17 m2, zgodnie z mapą stanowiącą załącznik do aktu notarialnego (Rep. A Nr 7956/2020),
 2. prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, przebudowy i rozbudowy urządzeń i instalacji telekomunikacyjnej wraz z prawem nieograniczonego i niezakłóconego wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników przedsiębiorcy przemysłowego oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi przedsiębiorca przemysłowy posługuje się w związku z prowadzoną działalnością,           
 3. utrzymaniu w granicach służebności ograniczeń w zabudowie nieruchomości wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz nie sadzeniu w granicach służebności drzew i krzewów wraz z powstrzymywaniem się z grodzeniem tego terenu.

Zgodnie z operatem ewidencji gruntów i budynków wyżej opisane nieruchomości oznaczone są jako RV – grunty orne.

Dla terenu obejmującego przedmiotowe nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla działki nr 116/40 została wydana decyzja Nr 281/2019 z dnia 17.09.2019 r. Wójta Gminy Ełk o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Dla działki nr 116/41 została wydana decyzja Nr 282/2019 z dnia 17.09.2019 r. Wójta Gminy Ełk o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Działki położone są w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Ełckiego, zgodnie z uchwałą nr VII/126/11 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 24 maja 2011 r., w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Ełckiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 74, poz. 1295, z dnia 14.06.2011). Przy realizacji inwestycji należy uwzględnić zakazy i ograniczenia wynikające z ww. uchwały.

Działki posiadają dostęp do drogi publicznej gminnej nr 177060N oznaczonej numerem geodezyjnym 116/30.

Na nieruchomościach zlokalizowany jest zbiornik na ścieki sanitarne, przeznaczony do rozbiórki.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 października 2022 r. o godz. 1000 w Starostwie Powiatowym
w Ełku, ul. Piłsudskiego 4, pokój nr 18 – sala konferencyjna (niski parter).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, odpowiednio dla danej działki z określeniem jej numeru, w terminie do dnia 07 października 2022 r. na konto Starostwa Powiatowego w Ełku:

Podlasko – Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie O/Ełk

Nr 68 8099 0004 0090 7354 2000 0050 (data wpływu na rachunek Starostwa Powiatowego   w Ełku nie może być późniejsza niż do dnia 07 października 2022 r.).

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zrezygnuje z nabycia nieruchomości lub nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie.

UWAGA !

 1. Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż 3 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność.
 2. Sprzedający powiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Koszt sporządzenia umowy sprzedaży pokryje nabywca nieruchomości.
 3. Niniejszy przetarg jest ogłoszony po upływie terminu (6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie wyżej powołanych przepisów.
 4. Zarząd Powiatu Ełckiego może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.
 5. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Zarządu Powiatu Ełckiego. Zarząd Powiatu Ełckiego może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną. W przypadku wniesienia skargi Zarząd Powiatu Ełckiego wstrzymuje czynności związane ze zbyciem nieruchomości.
 6. W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych
  z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, Zarząd Powiatu Ełckiego poda do publicznej wiadomości wywieszając na tablicy ogłoszeń (budynek przy
  ul. Piłsudskiego 5, II piętro) Starostwa Powiatowego w Ełku na okres 7 dni, informację
  o wyniku przetargu, która będzie zawierać między innymi imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.
 7. Nabywca poniesie koszt wznowienia znaków granicznych.
 8. Sprzedający nie wyklucza możliwości pośredniego posadowienia budynku i nie ponosi odpowiedzialności za złożone warunki geotechniczne gruntu.
 9. Przyłącza do istniejących sieci nabywca wykona własnym staraniem na własny koszt, po uzgodnieniu z właścicielami lub zarządcami poszczególnych  sieci.
 10. Zgodnie z art. 152 Kodeksu cywilnego właściciele gruntów sąsiadujących obowiązani są do współdziałania przy rozgraniczeniu gruntów oraz przy utrzymaniu stałych znaków granicznych, koszty rozgraniczenia oraz koszty urządzenia i utrzymania stałych znaków granicznych ponoszą po połowie.
 11. II przetarg ustny nieograniczony zakończony wynikiem negatywnym odbył się w dniu
  22 kwietnia 2022 r.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym
w Ełku przy ul. Piłsudskiego 5, a także zamieszczone na stronach internetowych tutejszego urzędu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Ełku przy
ul. Piłsudskiego 5, pokój 11, telefon (087) 621 83 31 oraz na stronie internetowej http://bip.powiat.elk.pl/wiadomosci/8360/sprzedaz_nieruchomosci 

Marek Chojnowski – Przewodniczący Zarządu Powiatu

Robert Dawidowski – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatu

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.

Informacja o wywieszeniu wykazu gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Namysłów przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia

Burmistrz Miasta Pasym ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr  4 miasta Pasym jako działka nr 314/2 o pow. 241 m2

Burmistrz Szczawna-Zdroju ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdroju w pobliżu ul. F. Chopina obręb Szczawno-Zdrój 1