Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

271/2023

z dnia

28.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4898
/
/
Zarząd Powiatu Kazimierskiego ogłasza pierwsze ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż zabudowanych nieruchomości położonych w obrębie Kazimierza Wielka.

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Kazimierskiego ogłasza pierwsze ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż zabudowanych nieruchomości położonych w obrębie Kazimierza Wielka.

.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
ZARZĄD POWIATU KAZIMIERSKIEGO
ogłasza pierwsze ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż zabudowanych
nieruchomości położonych w obrębie Kazimierza Wielka.

 1. Oznaczenia nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
  stanowiących własność Powiatu Kazimierskiego:
  I. Działka nr: 872/1 o pow. 0,1280 ha
  Obręb: Kazimierza Wielka
  Nr Księgi Wieczystej: KI1I/00039617/4
  II. Działka nr: 872/2 o pow. 0,1125 ha
  Obręb: Kazimierza Wielka
  Nr Księgi Wieczystej: KI1I/00039617/4
 2. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/209/2022 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 13 czerwca 2022 r.
 3. Cena wywoławcza nieruchomości:
  I. Działka nr 872/1: 497 000,00 zł (słownie złotych: czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy 00/100) netto
  II. Działka nr 872/2: 449 000,00 zł (słownie złotych: czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy 00/100) netto
 4. Przetarg odbędzie się:
  I. Dla działki nr 872/1: dnia 10 października 2022 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej na parterze w budynku przy ulicy Partyzantów 29, gdzie mieści się Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.
  II. Dla działki nr 872/2: dnia 10 października 2022 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej na parterze w budynku przy ulicy Partyzantów 29, gdzie mieści się Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.
 5. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium do dnia
  5-go października 2022 r.
  I. Dla działki 872/1: w kwocie 49 700,00 zł (słownie złotych: czterdzieści dziewięć tysiące siedemset 00/100).
  II. Dla działki 872/2: w kwocie 44 900,00 zł (słownie złotych: czterdzieści cztery tysiące dziewięćset 00/100).
  Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Powiatu Kazimierskiego, Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Kazimierzy Wielkiej Nr 45 8493 0004 0180 0130 0720 0005.
 6. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 12 (I piętro), przy ul. Partyzantów 29 (I piętro), a ponadto opublikowane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej (http://powiat.kazimierzaw.pl/), na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (https://powiatkazimierski.bip.gov.pl/)
 7. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przy ulicy Partyzantów 29, I piętro lub pod nr tel. 41 35 02 332.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Obwieszczenie Starosty Lubelskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej o pow. 0,1115 ha, położonej w obrębie wsi Kosieczyn, w granicy działki oznaczonej geodezyjnie nr 566,z przeznaczeniem na cele rolne.

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Kosieczyn, przy ul. Małej , z przeznaczeniem na postawienie tymczasowego garażu.

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Chlastawa, w granicy działki oznaczonej geodezyjnie nr 118/3, z przeznaczeniem na ustawienie automatu z karmą dla kaczek.