Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

166/2024

z dnia

14.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7730
/
/
Zarząd Powiatu Kazimierskiego ogłasza pierwsze ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż zabudowanych nieruchomości położonych w obrębie Kazimierza Wielka.

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Kazimierskiego ogłasza pierwsze ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż zabudowanych nieruchomości położonych w obrębie Kazimierza Wielka.

.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
ZARZĄD POWIATU KAZIMIERSKIEGO
ogłasza pierwsze ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż zabudowanych
nieruchomości położonych w obrębie Kazimierza Wielka.

 1. Oznaczenia nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
  stanowiących własność Powiatu Kazimierskiego:
  I. Działka nr: 872/1 o pow. 0,1280 ha
  Obręb: Kazimierza Wielka
  Nr Księgi Wieczystej: KI1I/00039617/4
  II. Działka nr: 872/2 o pow. 0,1125 ha
  Obręb: Kazimierza Wielka
  Nr Księgi Wieczystej: KI1I/00039617/4
 2. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/209/2022 Rady Powiatu Kazimierskiego z dnia 13 czerwca 2022 r.
 3. Cena wywoławcza nieruchomości:
  I. Działka nr 872/1: 497 000,00 zł (słownie złotych: czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy 00/100) netto
  II. Działka nr 872/2: 449 000,00 zł (słownie złotych: czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy 00/100) netto
 4. Przetarg odbędzie się:
  I. Dla działki nr 872/1: dnia 10 października 2022 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej na parterze w budynku przy ulicy Partyzantów 29, gdzie mieści się Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.
  II. Dla działki nr 872/2: dnia 10 października 2022 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej na parterze w budynku przy ulicy Partyzantów 29, gdzie mieści się Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.
 5. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium do dnia
  5-go października 2022 r.
  I. Dla działki 872/1: w kwocie 49 700,00 zł (słownie złotych: czterdzieści dziewięć tysiące siedemset 00/100).
  II. Dla działki 872/2: w kwocie 44 900,00 zł (słownie złotych: czterdzieści cztery tysiące dziewięćset 00/100).
  Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Powiatu Kazimierskiego, Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Kazimierzy Wielkiej Nr 45 8493 0004 0180 0130 0720 0005.
 6. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 12 (I piętro), przy ul. Partyzantów 29 (I piętro), a ponadto opublikowane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej (http://powiat.kazimierzaw.pl/), na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (https://powiatkazimierski.bip.gov.pl/)
 7. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przy ulicy Partyzantów 29, I piętro lub pod nr tel. 41 35 02 332.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Goniądza ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Goniądz

Burmistrz Mikołowa podaje do wiadomości informacje w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej została przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa, położona w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej 13

Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 52/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

Wykaz nieruchomości położonych w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonych do sprzedaży w przetargu na podstawie Zarządzenia Nr 58/2022 Burmistrza Jezioran z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie zbycia nieruchomości