Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

38/2023

z dnia

07.02.2023

Ogłoszeń w bazie:

2000
/
/
Zarząd Powiatu Oleśnickiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Ostrowinie

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Oleśnickiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Ostrowinie

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Zarząd Powiatu Oleśnickiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Oleśnickiego, położonej w Ostrowinie, Jedn. ew. Oleśnica– obszar  wiejski, Nr jedn. rejestrowej: G.4, KW WR1E/00102823/4

Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Działki prostokątne w terenie płaskim, porośnięte pojedynczymi samosiejkami sosny, położone w odległości około 14 km od Oleśnicy. Działki nr 50/1 oraz nr 50/2 AM-2, mają bezpośredni dostęp do drogi publicznej. W sąsiedztwie znajduje się kompleks leśny, użytki rolne, istniejąca i planowana zabudowana jednorodzinna. Prąd, woda w drodze.

Przez teren działek nr 50/1 oraz  nr 50/2 przebiega  napowietrzna linia elektroenergetyczna.

W sąsiedztwie nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska, a także emitujących pyły lub zanieczyszczenia.

Działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 50/3 AM-2 o powierzchni 0,1426 ha (w tym: RV 0,0449ha, RVI 0,0636ha, ŁV 0,0341ha) to nieurządzona droga wewnętrzna, która stanowi współwłasność: w udziale 8/9 części Powiatu Oleśnickiego, uregulowana w księdze wieczystej Nr WR1E/00085297/1, jedn. Rejestrowa nr 316.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/167/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 09.11.2016r. przedmiotowe działki położone są na terenie, oznaczonym symbolem MNU/6:              

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług,         

2) przeznaczenie uzupełniające:                                    

a) usługi nieuciążliwe,                                     

b) budynki gospodarcze i garaże,                                  

c) urządzenia towarzyszące,                           

d) drogi wewnętrzne o szer. min. 6 m,                          

e) zieleń urządzona.

Działka nr 50/3 posiada następujące przeznaczenie w MPZP: KDW/14 – drogi wewnętrze.

Ponadto ww. działki znajdują się w strefie „OW” ochrony konserwatorskiej dla zabytków archeologicznych równoznacznym z obszarem ujętym w gminnej ewidencji zabytków.

Przetarg odbędzie się dnia 29.11.2022r. w kolejności ustalonej w tabeli powyżej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oleśnicy przy ul. Słowackiego 10, pokój 211 (sala sesyjna), I piętro.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium na ww. działki w pieniądzu, nie później niż do dnia 23.11.2022r. na konto Nr: 90 9584 0008 2001 0000 9999 0004. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane wyżej konto. Celem  prawidłowej identyfikacji uczestników przetargu w tytule wadium należy wskazać właściwy numer działki.

Ogłoszenie pełnej treści zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa na stronie internetowej oraz stronie BIP Starostwa.

Informacja tel. (71) 314 01 39, (71) 314 01 66, marcin.drab@powiat-olesnicki.pl, naczelnik-sn@powiat-olesnicki.pl

Starosta Oleśnicki – Sławomir Kapica

Jednocześnie przesyłam dodatkowe linki dotyczące  nieruchomości

Podgląd  nieruchomości na  geoportalu:  https://polska.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?link=7193986129158

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 0050.65.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie na czas nieoznaczony

    Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w odpłatne użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej Cieszyn-Pastwiska z siedzibą w Cieszynie przy ul. Hażlaskiej 116 na czas nieoznaczony.

Urząd Miasta i Gminy Olkusz ogłasza sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 6 położonego  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hetmańskiej 36 w Katowicach.

Wójt Gminy Bielawy informuję, że został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości położonych w: Brzozowie, Piotrowicach, Sobocie, Walewicach na cele rolne i uzupełniające siedliska oraz pod garaże.