Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

334/2023

z dnia

30.11.2023

Ogłoszeń w bazie:

5712
/
/
Zarząd Powiatu Otwockiego informuje o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w Karczewie

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Otwockiego informuje o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w Karczewie

Powiat Otwocki

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Komunardów 10, 05 – 402 Otwock
tel. 0-22 600 71 85

www.powiat-otwocki.pl  

nieruchomosci@powiat-otwocki.pl

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Otwockiego informuje o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego, położonej w Karczewie, oznaczonej jako działka ew. nr 95 o pow. 0,0288 ha z obr. 9 , dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1O/00087152/9.

Działka położona jest na terenie nie objętym obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego.

Wykaz wywieszany jest na okres 21 dni – tj. do dnia 28 listopada 2022 r.

Osoby, którym przysługują w trybie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) jakiekolwiek prawa do nieruchomości, powinny zgłosić swoje roszczenia w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu – t.j. do dnia 19 grudnia 2022 r.

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Nr ew. działkipow. w m²użyteknr księgi wieczystejCena nieruchomości (zwolnione z VAT)przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego
dz. 95 z obr. 9 Karczew288        Ba- tereny przemysłowe          WA1O/00087152/9        100 000 zł.  Nieruchomość położona jest na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/308/2017  z dnia 29 marca 2017 r. Rady Miejskiej w Karczewie w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Karczew, działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem na rysunku studium AG2- tereny aktywności gospodarczej z możliwością przekształceń w kierunku zabudowy.      

       Bliższych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Otwocku ul. Komunardów 10 (pokój nr 20,26), tel. 600- 71- 85.

Ogłoszenie o wykazie zostało również zamieszczone na stronie internetowej www.bip.powiat-otwocki.pl w zakładce Nieruchomości oraz na stronie www.infopublikator.pl

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

W Y K A Z

W Y K A Z

OGŁOSZENIE O IV PUBLICZNYM PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO