Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

201/2024

z dnia

19.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8099
/
/
Zarząd Powiatu Stargardzkiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Stargardzkiego, na których posadowiona jest linia kolejowa dawnej kolejki wąskotorowej, przeznaczonych do oddania w użyczenie na okres 10 lat.

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Stargardzkiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Stargardzkiego, na których posadowiona jest linia kolejowa dawnej kolejki wąskotorowej, przeznaczonych do oddania w użyczenie na okres 10 lat.

NN.I.6850.1.1.2023.ŁW2 Stargard, dnia 10 lutego 2023 r.

Zarząd Powiatu Stargardzkiego

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Stargardzkiego, na których posadowiona jest linia kolejowa dawnej kolejki wąskotorowej, przeznaczonych do oddania w użyczenie na okres 10 lat.

Oznaczenie nieruchomości
1) położonych na terenie gminy Stargard:
a) nieruchomość gruntowa składająca się z działek o numerach ewidencyjnych 389 o pow. 0,74 ha, oraz 32 o pow. 3,29 położona w obr. Żarowo, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1T/00104426/4,
b) nieruchomość gruntowa składająca się z działek o numerach ewidencyjnych 141 o pow. 2,11ha, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr SZ1T/00132575/8,
c) nieruchomość gruntowa składająca się z działek o numerach ewidencyjnych 17 o pow. 2,63ha, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr SZ1T/00104425/7
2) położonych na terenie gminy Stara Dąbrowa:
a) nieruchomość gruntowa składająca się z działek o numerach ewidencyjnych 13/2 o pow. 3,78 ha obr. Storkówko, 238 o pow. 3,70 obr. Łęczyca, 2 o pow. 0,19 oraz 118/4 o pow. 6,68 obr. Stara Dąbrowa, 373 o pow. 1,67 ha, 253 o pow. 0,18 ha, 288 o pow. 0,25 ha oraz 39 o pow. 1,86 ha,
obr. Chlebowo, oraz 8 o pow. 2,39 obr. Chlebówko, 142 o pow. 1,88 ha, 68 o pow. 0,23 ha,
86 o pow. 0,40 ha, obr. oraz 100 o pow. 0,34 ha, obr. Białuń dla której Sąd Rejonowy
w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1T/00104423/3,
b) nieruchomość gruntowa składająca się z działek o numerach ewidencyjnych 94 o pow. 1,9342 ha oraz 147 o pow. 0,8314 ha obr. Nowa Dąbrowa, 190 o pow. 0,5295 ha, 165 o pow. 0,8981 ha oraz 365 o pow. 0,5025 ha obr. Krzywnica, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1T/00101622/7,
3) położonych na terenie gminy Chociwel – nieruchomość gruntowa składająca się z działek o numerach 392 o pow. 0,92 ha oraz 369 o pow. 3,74 obr. Kania, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1T/00101619/3,
4) położonych na terenie gminy Dobrzany – nieruchomość gruntowa składająca się z działek o numerach ewidencyjnych 44 o pow. 2,1030 ha obr. Mosina, 103 o pow. 0,0556 ha obr. Kępno,
29/5 o pow. 4,8751 ha obr. Kozy, 120 o pow. 3,1971 ha obr. Biała dla której Sąd Rejonowy
w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1T/00101622/7,
5) położonych na terenie gminy Ińsko:
a) nieruchomość gruntowa składająca się z działek o numerach ewidencyjnych 193 o pow. 1,4616 ha oraz 86 o pow. 3,5135 ha obr. Linówko, 798 o pow. 0,8194 ha oraz 578 o pow. 1,6854 ha,
obr. Ciemnik, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1T/00101624/1,
b) nieruchomość gruntowa składająca się z działek o numerach ewidencyjnych 2 pow. 0,5774 ha oraz
42 pow. 0,5395 ha obr. nr 2, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1T/00119466/4,
Przekazanie nieruchomości nastąpi nieodpłatnie na okres 10 lat.
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania

Przedmiotowe nieruchomości:
1) położone na terenie gminy Stargard, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński przyjętego Uchwałą nr IX/81/19 Rady Gminy Stargard z dnia 27 czerwca 2019 r. znajdują się na terenach oznaczonych jako linie kolejowe PKP,
2) położone na terenie gminy Stara Dąbrowa zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Dąbrowa przyjętego Uchwałą nr VIII/49/2003 Rady Gminy w Starej Dąbrowie, z dnia 26 czerwca 2003 r. zmienionym uchwałą nr XIII/73/2007 z dnia
28 grudnia 2007 r., uchwałą nr XIV/94/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. oraz uchwałą
nr XXXV/343/2022 z dnia 25 lutego 2022 r.. znajdują się na terenach, dla których zakłada się zachowanie terenów kolei wąskotorowej wraz z obiektami towarzyszącymi i obiektami inżynierskimi z jednoczesnym ustanowieniem dla niej strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej.
3) położnych na terenie gminy Dobrzany, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzany przyjętego Uchwałą nr XXVII/220/02 Rady Miejskiej w Dobrzanach z dnia 7 października 2002 r. znajdują się na terenach oznaczonych jako linie kolejowe,
4) położonych na terenie gminy Ińsko:
a) dla działki 193 obr. Linówko, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ińsko, przyjętego Uchwałą nr XI/71/2011 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 15 sierpnia 2018 r. część działki wyłączona jest ze studium, część stanowi tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
b) dla działki 86 obr. Linówko, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ińsko, przyjętego Uchwałą nr XI/71/2011 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 15 sierpnia 2018 r. działka znajduje się na terenie stref rozwoju objętych obowiązkiem opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w celu określenia udziału powierzchni dla rozwoju funkcji: rekreacyjnej, mieszkaniowej i nieuciążliwych usług obsługi turystyki na terenach otwartych o wysokich walorach krajobrazowych.
c) dla działek 798 oraz 578 obr. Ciemnik zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ińsko, przyjętego Uchwałą nr XI/71/2011 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 15 sierpnia 2018 r. działka znajduje się na terenie stref rozwoju objętych obowiązkiem opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w celu określenia udziału powierzchni dla rozwoju funkcji: rekreacyjnej, mieszkaniowej i nieuciążliwych usług obsługi turystyki na terenach otwartych o wysokich walorach krajobrazowych.
d) działki nr 2 oraz 42 obr. nr 2 położone są na terenach, dla których obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty Uchwała nr XIV/90/2011 Rady Miejskiej Ińsku
z dnia 27 października 2021 r., zgodnie z którym znajdują się na terenach oznaczonych symbolem 7aKDWr – realizacja na nieczynnej ( w większości rozebranej) linii kolejki wąskotorowej, wpisanej do rejestru zabytków (nr rej. A-111) chronionej na podstawie przepisów a. odrębnych, dopuszcza się urządzenie ścieki rowerowej przy zachowaniu i wyeksponowaniu elementów zabytkowej infrastruktury kolejowej, w tym nasypów, oznakowania itp.; wzdłuż ścieżki należy umieścić tablice informacyjne obrazujące historię kolejki w oparciu o materiały ikonograficzne.

Opis nieruchomości
Wyżej opisanie nieruchomości stanowią własność Powiatu Stargardzkiego, przeznaczone są oddania
w użyczenie, stanowią szlak byłej kolei wąskotorowej nr 1052 ze Stargardu do Ińska przez Starą Dąbrowę.

Obciążenia
Wyżej wymienione nieruchomości wpisane są do rejestru zabytków pod nr A-111, zgodnie z decyzją Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie znak: 4200/25/0/2001/2002 z dnia 21 grudnia 2002 r.
Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia 10.02.2023 r. do dnia 03.03.2022 r. włącznie, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stargardzie.
Ponadto informacja o wywieszeniu wykazu została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Stargardzie oraz w prasie lokalnej o zasięgu powiatowym.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Stargardzie, przy ul. Skarbowej 1 pok. 209 tel. 91/4804884, a zapytania kierować na adres: m.kedzierska@powiatstargardzki.eu

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skaryszew

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Główczyce o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy