Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

38/2023

z dnia

07.02.2023

Ogłoszeń w bazie:

2000
/
/
Zarząd Powiatu w Bochni ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Partyzantów w Bochni

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu w Bochni ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Partyzantów w Bochni

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

na dzierżawę nieruchomości położonych w Bochni

Zarząd Powiatu w Bochni

z siedzibą w Bochni przy ul. Kazimierza Wielkiego 31

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę

nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Partyzantów w Bochni, gmina Miasto Bochnia, na okres 10 lat z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. Działki stanowią przedmiot własności  i wieczystego użytkowania Powiatu Bocheńskiego, tj.:

w księdze wieczystej nr TR1O/00092510/1  w dziale II jako właściciel figuruje Powiat Bocheński;

w księdze wieczystej nr TR1O/00094635/7 w dziale II jako właściciel figuruje Skarb Państwa,                        a użytkowanie wieczyste wpisane jest na rzecz Powiatu Bocheńskiego.

Aktualnie przeznaczona do dzierżawy zostaje część nieruchomości gruntowych położonych  w miejscowości Bochnia gmina Miasto Bochnia na terenie PSSAG dla których Sąd Rejonowy w Bochni prowadzi księgę wieczystą nr TR1O/00092510/1 obejmującą części działek o numerach 789/22, 789/24, 789/26 oraz księgę wieczystą nr TR1O/00094635/7 obejmującą część działki nr 789/20, które to części działek stanowią dwa kompleksy nr A i nr B bezpośrednio do siebie przylegające o łącznej powierzchni 1,3612 ha. Kompleksy można wydzierżawić odrębnie lub łącznie. Nieruchomości nie są obciążone ani też nie posiadają innych zobowiązań.

Kompleks A  

obejmuje niezabudowany grunt składający się z części działki nr 789/26 o pow. 0.6806 ha.

Kompleks B

obejmuje niezabudowany grunt składający się z działek nr: cz. 789/20, cz. 789/24 i cz. 789/26 o łącznej pow. 0,6806 ha.

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi dla:                 

Kompleksu A – 3.403,00 zł

Kompleksu B – 3.403,00 zł

Powołane kwoty powiększone będą o obowiązującą stawkę podatku VAT.

CZĘŚĆ JAWNA PRZETARGU ODBĘDZIE SIĘ w dniu 25 listopada 2022 roku   o godzinie 11-tej w siedzibie Starostwa  Powiatowego w Bochni pokój 103 (I piętro od strony ul. Kazimierza Wielkiego).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100).

Wadium należy wnieść w pieniądzu przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Bochni prowadzony w Krakowskim Banku Spółdzielczym, Oddział Bochnia nr 41 85910007 0080 0200 0073 0024 z opisem „Wadium na dzierżawę PSSAG – kompleks nr …….” w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 21 listopada 2022 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Starostwa.

Pisemne oferty w zaklejonych kopertach należy składać do dnia 21 listopada 2022 r. do godziny 15:30  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31 – pokój nr 1 – Dziennik Podawczy – z dopiskiem na kopercie „Przetarg na dzierżawę PSSAG – kompleks nr …”.

UWAGA: Oferenci zainteresowani dzierżawą więcej niż jednego kompleksu wnoszą wadium będące wielokrotnością liczby kompleksów i  kwoty 600,00 zł.

Na wpłacie należy zaznaczyć, że dotyczy przetargu na dzierżawę kompleksów nr A, B.

Przy przetargu obowiązywać będą kryteria określone w Regulaminie przetargu na dzierżawę nieruchomości powiatowej.

Zarząd Powiatu w Bochni zastrzega sobie również możliwość odwołania przetargu z ważnych przyczyn niezależnych od organizatora przetargu.

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni przy ul. Kazimierza Wielkiego 31, oraz   w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Bochni. Treść ogłoszenia zostaje również podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Bochni.

Z dodatkowymi warunkami przetargu można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego   w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego 31 pokój nr 119 lub telefonicznie pod nr 014 615 37 44 w godzinach od 8 00 do 15 00.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 0050.65.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie na czas nieoznaczony

    Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w odpłatne użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej Cieszyn-Pastwiska z siedzibą w Cieszynie przy ul. Hażlaskiej 116 na czas nieoznaczony.

Urząd Miasta i Gminy Olkusz ogłasza sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 6 położonego  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hetmańskiej 36 w Katowicach.

Wójt Gminy Bielawy informuję, że został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości położonych w: Brzozowie, Piotrowicach, Sobocie, Walewicach na cele rolne i uzupełniające siedliska oraz pod garaże.