Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

28/2023

z dnia

28.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1925
/
/
Zarząd Powiatu w Elblągu ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Elbląskiego

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu w Elblągu ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Elbląskiego

Zarząd Powiatu w Elblągu

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Elbląskiego

Przedmiotem sprzedaży są łącznie dwie nieruchomości oznaczone jako: działka nr 579 o pow. 0,7751 ha obręb Kamionek Wielki, gm. Tolkmicko, objęta księgą wieczystą KW nr EL1E/00057172/3, oraz działka nr 6 o pow. 0,0714 ha obręb Jagodno, gmina Elbląg objęta księgą wieczystą KW nr EL1E/00088225/6.

Cena wywoławcza nieruchomości (łącznie): 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych), plus podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: I ustny przetarg nieograniczonyodbędzie się w  dniu 12 stycznia 2023r. (czwartek) o godzinie 1200 w sali nr 402 (IV piętro) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu Elbląg ul. Saperów 14A.

Wysokość wadium: wadium w wysokości 600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych), należy wpłacić, w pieniądzu, na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w PKO BP S.A. O/Elbląg  nr  86 1020 1752 0000 0102 0069 3952 w terminie do dnia 09 stycznia 2022r. Za termin wniesienia wadium uznaje się datę zaksięgowania środków na rachunku Starostwa Powiatowego w Elblągu.

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym opublikowane jest na stronie internetowej Powiatu Elbląskiego: https://www.powiat.elblag.pl/pl/ogloszenia/geodezja-ogloszenia i w Biuletynie BIP Starostwa Powiatowego w Elblągu: https://bip.powiat.elblag.pl/3163/Wydzial_Geodezji/, oraz zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu.

Film reklamowy dotyczący nieruchomości będących przedmiotem sprzedaży można znaleźć pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=ixpPbfWiJ2A

Szczegółowe informacje o przetargu można w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu ul. Saperów 14A, pokój 211 oraz telefonicznie pod nr tel. 512 254 518 lub e-mail abakowski@powiat.elblag.pl

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Pruszcz Gdański zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Pruszcz Gdański Uchwały Nr XLIII/87/2022 z dnia 2 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgowo – rejon ul. Prostej w Rusocinie.  

Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański w zakresie fragmentu obrębu geodezyjnego Cieplewo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.