Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

114/2024

z dnia

23.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7196
/
/
Zarząd Powiatu w Świdnicy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu w Świdnicy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej

ZARZĄD POWIATU W ŚWIDNICY

58-100 Świdnica, ul. M. Skłodowskiej-Curie 7

tel. (074) 85 00 400, fax (074) 853 09 27 e-mail: starostwo@powiat.swidnica.pl   web: www.powiat.swidnica.pl

Ogłasza  I przetarg ustny nieograniczony na

sprzedaż działki niezabudowanej nr 1824/3 o powierzchni 0,5581 ha, położonej w Świdnicy przy ul. Leśnej, Obręb Nr 0005 Zachód, AM – 12

Przedmiotowa działka stanowi część nieruchomości gruntowej, dla której urządzona jest księga wieczysta nr SW1S/00034885/0, prowadzona przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świdnicy.   

Działka niezabudowana nr 1824/3 o powierzchni 0,5581 ha ma kształt regularny, zbliżony do prostokąta ze ściętym narożnikiem, z lekkim spadkiem w kierunku południowym. Teren jest porośnięty trawą, krzewami oraz drzewostanem, głównie liściastym. Zadrzewienia składają się ze starodrzewu oraz ze znacznie młodszego samosiewu drzew z gatunków: jesion, dąb, kasztanowiec, lipa, wierzba, pojedyncze sztuki z gatunku klon/jawor oraz wiąz i drzew owocowych. Fragment działki jest podmokły, miejscowo występują zagłębienia terenu. Działka od strony wschodniej jest częściowo ogrodzona.

Działka nr 1824/3 posiada możliwość podłączenia do sieci: energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej oraz gazowej, przebiegających w pobliżu jej północnej granicy, w drodze gruntowej.

     Od strony północnej, działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej klasy lokalnej o symbolu 7.KD-L, z dojazdem ulicą św. Alberta o nawierzchni asfaltowej, a następnie drogą gruntową.

Wyżej wymieniona nieruchomość nie jest obciążona.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru „ulicy Leśnej”, zatwierdzonym Uchwałą nr XXIV/285/13 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 15 lutego 2013 r. (t.j. Dz. Urz. Woj. Doln. z 2021 r., poz. 3176), działka nr 1824/3 oznaczona jest symbolem 27.M/U – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Cena wywoławcza wynosi – 1.150.000,00 zł 

Wadium wynosi – 100.000,00 zł

     Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %.

Koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

Obowiązuje postąpienie w wysokości 1% ceny wywoławczej

Wadium musi znaleźć się na koncie Powiatu Świdnickiego  nr 51 1560 0013 2124 0278 6000 0025 do dnia 20.10.2022 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 27.10.2022 r. o godz. 10.00 w pok. nr 308, III p. w Starostwie Powiatowym w Świdnicy.

Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.

Wadium nabywcy zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom przelane na ich konta niezwłocznie po przetargu.

Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dokumentu tożsamości przed otwarciem przetargu.

W przypadku, gdy oferent jest osobą prawną, osoba upoważniona do reprezentowania Oferenta, powinna przedłożyć aktualną kserokopię wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa (notarialnego) upoważniającego do udziału w przetargu.

Obowiązkiem nabywcy jest:

  • podpisanie protokółu stanowiącego podstawę zawarcia aktu notarialnego,
  • wpłacenia kwoty nabycia przed zawarciem aktu notarialnego,
  • poniesienie kosztów notarialnych,

Wprzypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży przez oferenta, traci on wadium na rzecz Powiatu Świdnickiego.

Wzięcie udziału w postępowaniu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowych informacji dotyczących ww. nieruchomości udziela Joanna Pawlak-Bukszyńska – inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 7, pokój nr 110, tel. (074) 85 00 413.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Świdnicki ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7 58–100 Świdnica tel. (074) 85 00 400, fax (074) 853 09 27;

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Powiecie Świdnickim jest Pan Wojciech Chudziński, e-mail – iodo@powiat.swidnica.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  z postępowaniem na sprzedaż działki niezabudowanej nr 1824/3 o powierzchni 0,5581 ha, położonej  w Świdnicy przy ul. Leśnej, Obręb Nr 0005 Zachód, AM – 12, sprawa nr WI.6840.3.2022  prowadzonym   w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w dokumentacji postępowania, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r.  nr 14 poz. 67 ze zm.). 

5. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

6. posiada Pani/Pan:

  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania);
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

7. nie przysługuje Pani/Panu:

  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego u zbiegu ulic: Warszawskiej i Wojciecha Głowackiego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. planu.

Burmistrz Mikołowa ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności działek oznaczonych numerem 2759/54 o powierzchni 0,0066 ha oraz 2255/54 o powierzchni 0,0005 położonych w Mikołowie przy ul. Modrzewiowej

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o przeznaczeniu do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niżej wymienionej nieruchomości położonej w Lędzinach, województwo śląskie, powiat bieruńsko-lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0003, Hołdunów, arkusz mapy 2, przy ul. Grunwaldzkiej

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o przeznaczeniu do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niżej wymienionej nieruchomości.