Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

196/2024

z dnia

14.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
Zarząd Powiatu w Świdnicy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na  sprzedaż  działki nr 976/2 o powierzchni 0,1318 ha, położonej w Świdnicy przy   ulicy Kościelnej nr 30 i nr 30A

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu w Świdnicy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na  sprzedaż  działki nr 976/2 o powierzchni 0,1318 ha, położonej w Świdnicy przy   ulicy Kościelnej nr 30 i nr 30A

ZARZĄD POWIATU W ŚWIDNICY

58-100 Świdnica, ul. M. Skłodowskiej-Curie 7

tel. (074) 85 00 400, fax (074) 853 09 27 e-mail: starostwo@powiat.swidnica.pl   web: www.powiat.swidnica.pl

Ogłasza  I przetarg ustny nieograniczony na

 sprzedaż  działki nr 976/2 o powierzchni 0,1318 ha, położonej w Świdnicy przy   ulicy Kościelnej nr 30 i nr 30A, obręb 0004, Śródmieście, zabudowanej budynkiem byłego internatu i budynkiem byłej kuchni

Przedmiotowa działka stanowi część nieruchomości gruntowej, dla której urządzona jest księga wieczysta nr SW1S/00051731/1, prowadzona przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świdnicy.   

Północna część działki nr 976/2zabudowana jest czterokondygnacyjnym budynkiem byłego internatu – nr 30 (powierzchnia zabudowy: 312,00 m2, powierzchnia całkowita: 1050,80 m2, powierzchnia kondygnacji nadziemnych: 960,50 m2). Obiekt wzniesiony przed 1945 r., został wykonany w technologii tradycyjnej (ściany konstrukcyjne i ściany działowe z cegły, dach o konstrukcji drewnianej, kryty papą). Budynek jest częściowo podpiwniczony.
Od strony podwórza, do ww. budynku przylega prostopadle parterowy budynek byłej kuchni – nr 30A (powierzchnia zabudowy: 222,00 m2, powierzchnia całkowita: 171,70 m2). Obiekt wzniesiony po 1945 r., wykonany został w technologii tradycyjnej, częściowo uprzemysłowionej (ściany konstrukcyjne i ściany działowe z cegły i pustaka, stropodach kryty papą). Budynki wyposażone są  w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową (wszystkie instalacje do wymiany  ze względu na duży stopień zużycia technicznego) oraz instalację c.o. zasilaną z sieci ciepłowniczej. Dla budynków sporządzono świadectwa charakterystyki energetycznej, które zostaną przekazane nabywcy w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Pozostała część działki stanowi teren niezabudowany – podwórze, częściowo utwardzone nawierzchnią asfaltową.

Działka nr 976/2 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej od strony
ul. Kościelnej. Aktualnie, dostęp na teren nieruchomości możliwy jest dla ruchu pieszego. Komunikacja od strony ul. Kościelnej odbywa się bramą, która pierwotnie stanowiła przejazd bramowy. Obecnie, od strony zaplecza przejazd bramowy zakończony jest drzwiami.
Po przywróceniu do stanu pierwotnego, tj. po wyburzeniu zamurowanego przejazdu, możliwy będzie dojazd od strony ul. Kościelnej na zaplecze budynku. Ewentualne prace budowlane mogą być prowadzone po pozytywnym zaopiniowaniu przez konserwatora zabytków.        

Dodatkowo, dojazd na zaplecze budynku możliwy będzie również po wyburzeniu fragmentu muru zlokalizowanego przy ulicy. Obecnie dojazd jest wykonywany przez teren działki nr 976/3. Kierownik Delegatury Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Wałbrzychu pozytywnie zaopiniował sposób przeprowadzenia służebności przejazdu w obrębie działki nr 976/2, który zakłada wykonanie dodatkowego otworu bramowego w istniejącym ogrodzeniu,  z dopuszczeniem możliwości rozbiórki przęsła ogrodzenia w celu wykonania dodatkowej bramy wjazdowej. Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miasta Świdnicy zaopiniował pozytywnie możliwość lokalizacji nowego zjazdu z ul. Kościelnej do działki nr 976/2, pod warunkiem uzyskania decyzji lokalizacyjnej i uzgodnienia projektu zjazdu.  

Działka nr 976/2 obciążona jest służebnością gruntową, na czas nieokreślony, polegającą na prawie swobodnego przejścia i przejazdu na rzecz współwłaścicieli sąsiedniej działki nr 976/1, celem dostępu do drogi publicznej – ul. Kościelnej. W związku z tym, że poprzez ustanowienie tej służebności współwłaściciele nieruchomości władnącej (działki nr 976/1) uzyskują dodatkowy dostęp do drogi publicznej, koszty przygotowania nieruchomości obciążonej (działki nr 976/2) do wykonywania służebności poniosą współwłaściciele nieruchomości władnącej. 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy „Śródmieście – północ”, zatwierdzonego Uchwałą nr XII/145/11 Rady Miejskiej
w Świdnicy z dnia 25 listopada 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 12 stycznia 2012 r.,
poz. 68), działka nr 976/2 zlokalizowana jest w obszarze oznaczonym symbolem J1.2/UO
o przeznaczeniu podstawowym: teren zabudowy usługowej oświaty – istniejąca szkoła średnia, wraz   z przynależnym zagospodarowaniem terenu, z dopuszczeniem przeznaczenia w granicy działek budowlanych: internat MB, tj. tereny zabudowy zamieszkiwania zbiorowego, zabudowa sportowo-rekreacyjna US, usługi uzupełniające UK (usługi kultury), UA (usługi administracji), parkingi wydzielone KP oraz zieleń urządzona ZP.

Budynek wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków w Gminy Miasta Świdnicy.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 700 000 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych).

Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT

Obowiązuje postąpienie w wysokości 1% ceny wywoławczej.

Wadium wynosi 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Wadium musi znaleźć się na koncie Powiatu Świdnickiego nr 51 1560 0013 2124 0278 6000 0025 do dnia 04.12.2023 r.

Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.

Wadium nabywcy zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom przelane na ich konta niezwłocznie po przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 11.12.2023r. o godz. 10.00 w pok. nr 308, III p. w Starostwie Powiatowym w Świdnicy.

Koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dokumentu tożsamości przed otwarciem przetargu.

W przypadku, gdy oferent jest osobą prawną, osoba upoważniona do reprezentowania Oferenta, powinna przedłożyć aktualną kserokopię wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa (notarialnego) upoważniającego do udziału w przetargu.

Obowiązkiem nabywcy jest:

  • podpisanie protokółu stanowiącego podstawę zawarcia aktu notarialnego,
  • wpłacenia kwoty nabycia przed zawarciem aktu notarialnego,
  • poniesienie kosztów notarialnych,

W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży przez oferenta, traci on wadium na rzecz Powiatu Świdnickiego.

Wzięcie udziału w postępowaniu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowych informacji dotyczących ww. nieruchomości udziela Joanna Pawlak-Bukszyńska – inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Świdnicy,
ul. M. Skłodowskiej-Curie 7, pokój nr 110, tel. (074) 85 00 413.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Świdnicki ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7 58–100 Świdnica tel. (074) 85 00 400, fax (074) 853 09 27;

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Powiecie Świdnickim jest Pan Wojciech Chudziński, e-mail – iodo@powiat.swidnica.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  z postępowaniem na sprzedaż działki nr 976/2 o powierzchni 0,1318 ha, położonej w Świdnicy przy ulicy Kościelnej nr 30 i nr 30A, obręb 0004, Śródmieście, zabudowanej budynkiem byłego internatu i budynkiem byłej kuchni, sprawa nr WI.6840.7.2023  prowadzonym   w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w dokumentacji postępowania, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r.  nr 14 poz. 67 ze zm.). 

5. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

6. posiada Pani/Pan:

  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania);
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

7. nie przysługuje Pani/Panu:

  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy