Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

151/2024

z dnia

30.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7583
/
/
Zarząd Powiatu w Świdnicy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku przy ul. Kościelnej nr 28 w Świdnicy, o powierzchni użytkowej104,70 m2, obręb 0004, Śródmieście, w granicach działki nr 976/1 o powierzchni 0,1155 ha

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu w Świdnicy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku przy ul. Kościelnej nr 28 w Świdnicy, o powierzchni użytkowej104,70 m2, obręb 0004, Śródmieście, w granicach działki nr 976/1 o powierzchni 0,1155 ha

ZARZĄD POWIATU W ŚWIDNICY

58-100 Świdnica, ul. M. Skłodowskiej-Curie 7

tel. (074) 85 00 400, fax (074) 853 09 27 e-mail: starostwo@powiat.swidnica.pl   web: www.powiat.swidnica.pl

Ogłasza  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku przy ul. Kościelnej nr 28 w Świdnicy, o powierzchni użytkowej
104,70 m2
, obręb 0004, Śródmieście, w granicach działki nr 976/1 o powierzchni 0,1155 ha

      Przedmiotem sprzedaży jest samodzielny lokal mieszkalny nr 7, położony na drugim piętrze budynku, składa się z pięciu pokoi i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 104,70 m2.

     Działka nr 976/1 jest ujęta w księdze wieczystej nr SW1S/00051731/1, prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świdnicy, natomiast lokal mieszkalny nie posiada urządzonej księgi wieczystej.

Zgodnie z zaświadczeniem znak WB.705.171.2023.4.KZ Starosty Świdnickiego z dnia 29 maja 2023 r., przedmiotowy lokal spełnia wymagania samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1048).  

Lokal usytuowany jest w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, wzniesionym przed 1945 r., o trzech kondygnacjach nadziemnych, częściowo podpiwniczonym, z poddaszem częściowo użytkowym. W poziomie piwnic zlokalizowane są pomieszczenia gospodarcze i węzeł ciepłowniczy. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, c.o. z sieci ciepłowniczej, gazową.

Samodzielny lokal mieszkalny nr 7, położony na drugim piętrze budynku, składa się z pięciu pokoi i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 104,70 m2. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych, lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych. Wejście z korytarza do przedpokoju, z którego dostępne są poszczególne pokoje. Elementy wykończeniowe: stolarka okienna drewniana skrzynkowa, stolarka drzwiowa drewniana i płytowa, podłogi drewniane pokryte płytami wyrównującymi i wykładziną pcv; ściany: tynki cementowo-wapienne, lamperie ze sklejki. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i c.o. z sieci ciepłowniczej. W jednym z pokoi wyprowadzono instalację wodociągową i kanalizacyjną (możliwość podłączenia lokalu i wykonania łazienki z wc i kuchni). W lokalu wykonano nową tablicę elektryczną – mieszkaniową; rozprowadzenie instalacji w lokalu leży w gestii nabywcy.

Dla lokalu sporządzono świadectwo charakterystyki energetycznej, które zostanie przekazane nabywcy w dniu zawarcia umowy sprzedaży (kopia świadectwa – w załączeniu).

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej od strony ul. Kościelnej. Dojazd na zaplecze budynku możliwy jest przez przejazd bramowy zlokalizowany w budynku nr 28. Dodatkowy dostęp do drogi publicznej może być zapewniony poprzez ustanowienie służebności przejścia i przejazdu na działce sąsiedniej nr 976/2 – po wyburzeniu fragmentu muru zlokalizowanego przy ul. Kościelnej. W związku z tym, że poprzez ustanowienie ww. służebności współwłaściciele działki władnącej (tj. działki nr 976/1) uzyskają dodatkowy dostęp do drogi publicznej, koszty przygotowania nieruchomości obciążonej do wykonywania służebności poniosą współwłaściciele nieruchomości władnącej. Kierownik Delegatury Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Wałbrzychu pozytywnie zaopiniował sposób przeprowadzenia służebności przejazdu w obrębie działki nr 976/2, który zakłada wykonanie dodatkowego otworu bramowego w istniejącym ogrodzeniu, z dopuszczeniem możliwości rozbiórki jednego przęsła ogrodzenia w celu wykonania dodatkowej bramy wjazdowej. Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Świdnicy zaopiniował pozytywnie możliwość lokalizacji nowego zjazdu z ulicy Kościelnej do działki nr 976/2, pod warunkiem uzyskania decyzji lokalizacyjnej i uzgodnienia projektu budowlanego zjazdu.

Południowa część działki stanowi teren niezabudowany – podwórze, częściowo utwardzone nawierzchnią asfaltową.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy „Śródmieście – północ”, zatwierdzonego Uchwałą nr XII/145/11 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 listopada 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 12 stycznia 2012 r., poz. 68), działka nr 976/1 zlokalizowana jest w obszarze oznaczonym symbolem J1.2/UO o przeznaczeniu podstawowym: teren zabudowy usługowej oświaty – istniejąca szkoła średnia, wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu, z dopuszczeniem przeznaczenia w granicy działek budowlanych: internat MB, tj. tereny zabudowy zamieszkiwania zbiorowego, zabudowa sportowo-rekreacyjna US, usługi uzupełniające UK (usługi kultury), UA (usługi administracji), parkingi wydzielone KP oraz zieleń urządzona ZP. Postanowieniem nr 3/2019 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 25 lutego 2019 r., wstępny projekt podziału działki nr 976 zaopiniowano jako zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W uzasadnieniu postanowienia wskazano, iż zgodnie z § 4 uchwały planu, dla obiektów istniejących w dniu uchwaleniu planu, przeznaczenia – funkcje podstawowe i dopuszczone mogą nie być zgodne z ustaleniami planu, jeżeli są przeznaczeniami istniejącymi lub wynikającymi z dopuszczenia obiektu lub lokalu do użytkowania. Biorąc pod uwagę stan istniejący przed uchwaleniem mpzp (budynek mieszkalny z czterema lokalami mieszkalnymi), stwierdzono, że wyodrębnienie działki nr 976/1 z przeznaczeniem na funkcję mieszkalną wielorodzinną jest dopuszczalne. Budynek wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miasta Świdnicy.

Sprzedaż lokalu następuje wraz z udziałem w wysokości 19,63 % w częściach i urządzeniach wspólnych budynku oraz prawie własności działki nr 976/1.    

Wyżej wymieniona nieruchomość nie jest obciążona.

Cena wywoławcza lokalu wynosi 302.300 zł (słownie: trzysta dwa tysiące trzysta złotych), w tym udział wynoszący 19,63 % w prawie własności  działki gruntu – 49.000 zł.

Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT

Obowiązuje postąpienie w wysokości 1% ceny wywoławczej.

Wadium wynosi 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

Wadium musi znaleźć się na koncie Powiatu Świdnickiego nr 51 1560 0013 2124 0278 6000 0025 do dnia 13.09.2023 r.

Wadium wpłacone po tym terminie nie uprawnia do brania udziału w przetargu.

Wadium nabywcy zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom przelane na ich konta niezwłocznie po przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 20.09.2023r. o godz. 12:00 w pok. nr 308, III p. w Starostwie Powiatowym w Świdnicy.

Koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca.

Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dokumentu tożsamości przed otwarciem przetargu.

W przypadku, gdy oferent jest osobą prawną, osoba upoważniona do reprezentowania Oferenta, powinna przedłożyć aktualną kserokopię wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa (notarialnego) upoważniającego do udziału w przetargu.

Obowiązkiem nabywcy jest:

  • podpisanie protokołu stanowiącego podstawę zawarcia aktu notarialnego,
  • wpłacenia kwoty nabycia przed zawarciem aktu notarialnego,
  • poniesienie kosztów notarialnych,

W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży przez oferenta, traci on wadium na rzecz Powiatu Świdnickiego.

Wzięcie udziału w postępowaniu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowych informacji dotyczących ww. nieruchomości udziela Joanna Pawlak-Bukszyńska – inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Świdnicy,
ul. M. Skłodowskiej-Curie 7, pokój nr 110, tel. (074) 85 00 413.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Świdnicki ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7 58–100 Świdnica tel. (074) 85 00 400, fax (074) 853 09 27;

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Powiecie Świdnickim jest Pan Wojciech Chudziński, e-mail – iodo@powiat.swidnica.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  z postępowaniem na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku przy ul. Kościelnej nr 28 w Świdnicy, o powierzchni użytkowej 104,70 m2, obręb 0004, Śródmieście, w granicach działki nr 976/1 o powierzchni 0,1155 ha, sprawa nr WI.6840.6.2023 prowadzonym w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w dokumentacji postępowania, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r.  nr 14 poz. 67 ze zm.). 

5. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

6. posiada Pani/Pan:

  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania);
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

7. nie przysługuje Pani/Panu:

  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie Wójta Gminy Deszczno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Deszczno

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszone zostaną wykazy nieruchomości przeznaczonyh do dzierżawy

O G Ł O S Z E N I E

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO