Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

92/2023

z dnia

02.04.2023

Ogłoszeń w bazie:

2602
/
/
Zarząd Powiatu we Włodawie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości niezabudowana położona przy ul. Turystycznej w Okunince, gm. Włodawa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków na 1402 o powierzchni  510 m2.

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu we Włodawie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości niezabudowana położona przy ul. Turystycznej w Okunince, gm. Włodawa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków na 1402 o powierzchni  510 m2.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 37 ust.4, art. 38 ust 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 2213)

Zarząd Powiatu we Włodawie

ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Turystycznej w Okunince, gm. Włodawa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków na 1402 o powierzchni  510 m2. Cena wywoławcza czynszu wynosi 22 000 zł netto.

Dla wyżej wymienionej nieruchomości Sąd Rejonowy we Włodawie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr LU1W/00022839/0.

            Nieruchomość położona w centrum handlowo- usługowym Okuninki, niezabudowana, utwardzona kostką brukową. Okres dzierżawy wynosił będzie 5 lat. Czynsz dzierżawny płatny
w 2 równych ratach- I rata do 30 kwietnia, II rata do 30 września. Stawka czynszu podlegała będzie waloryzacji w przypadku wzrostu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tej części Okuninki. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włodawa, oznaczona jako UT- usługi turystyczne. Nieruchomość nie jest obciążona prawem osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 marca 2023 r. (wtorek) o godzinie 1100.

Miejsce przetargu- Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego we Włodawie,
al. J. Piłsudskiego 24

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2200zł. Wadium winno być wniesione w pieniądzu. Wadium należy wpłacić do dnia 08.03.2023 r. (środa) na konto Starostwa Powiatowego we Włodawie, w Banku Spółdzielczym w Parczewie nr 62 8042 0006 0550 1603 2000 0050. Dowód wniesienia wadium należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

            Wadium Wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie
na poczet przyszłego czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone najpóźniej 3 dni po jego zakończeniu. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie stawi się, bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie i miejscu, podanym w protokole przetargowym w celu podpisania umowy dzierżawy, organizator przetargu może odstąpić
od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu jak i przedmiotu dzierżawy można uzyskać w Starostwie Powiatowym we Włodawie
w Wydziale Geodezji, ul. Kościelna 7 w godzinach 800-1600 w poniedziałki oraz w godzinach 730-1530  od wtorku do piątku, tel. (82)57 25 663 (wew. 25).

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
we Włodawie,  publikacji na stronie powiatwlodawski.pl oraz stronie podmiotowe w Biuletynie Informacji Publicznej jak również w prasie o zasięgu ogólnokrajowym.

Przewodniczący Zarządu

/-/ Andrzej Romańczuk

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Pruszcz Gdański podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Informacja o wywieszeniu wykazu użyczenia lokalu użytkowego należącego do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Namysłów

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuję, że wywieszono do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, położonej w Czerwionce-Leszczynach obr. Czuchów, przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego.

Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości