Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

267/2023

z dnia

24.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4832
/
/
Zarządzenie nr 0050.49.2023 Burmistrza Łobżenicy w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Łobżenica przeznaczonych do sprzedaży

OGŁOSZENIE

Zarządzenie nr 0050.49.2023 Burmistrza Łobżenicy w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Łobżenica przeznaczonych do sprzedaży

ZARZĄDZENIE Nr 0050.49.2023

BURMISTRZA ŁOBŻENICY

z dnia 6 kwietnia  2023 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Łobżenica przeznaczonych do sprzedaży:

– Łobżenica, ul. Złotowska 18/3

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344),zarządza się co następuje:

§1. Podaje się do publicznej wiadomości, że nieruchomości wymienione w wykazie stanowiący załącznik  nr 1 do niniejszego zarządzenia zostały przeznaczone do sprzedaży.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Planowania i Inwestycji w tut. Urzędzie.

§3. Wykaz o którym mowa w § 1, podlega publikacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica przez okres 21 dni. Informacja o wywieszeniu tego wykazu podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej, na stronach internetowych Urzędu oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                           BURMISTRZ ŁOBŻENICY

(-) Piotr Łosoś                                      

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

INFORMACJA

Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Pruszcz Gdański przeznacza do użyczenia następujące nieruchomości gminne

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości z warunkami zabudowy na dom jednorodzinny w m. Michałki

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki przemysłowo-usługowej w Pasymiu