Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

92/2023

z dnia

02.04.2023

Ogłoszeń w bazie:

2602
/
/
Zarządzenie nr 0050.65.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie na czas nieoznaczony

OGŁOSZENIE

Zarządzenie nr 0050.65.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie na czas nieoznaczony

Zarządzenie nr 0050.65.2023

Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia 6 lutego 2023 roku

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych
do oddania w użytkowanie na czas nieoznaczony

            Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 25 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1, ust. 3-4 i ust. 6 uchwały  nr XII/128/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym do zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2019 r., poz. 7625 z późn. zm.)

§ 1

  1. Sporządzam i podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do oddania w użytkowanie stowarzyszeniu Ochotnicza Straż Pożarna Cieszyn-Pastwiska z siedzibą w Cieszynie przy ul. Hażlaskiej 116, a obejmujący nieruchomość objętą księgą wieczystą nr BB1C/00054306/6 Sądu Rejonowego w Cieszynie, oznaczoną jako działka nr 154/4 obr. 69 położoną w Cieszynie przy ul. Hażlaskiej 116.
  2. Wykaz ten wywieszam na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz
    na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie.
  3. Informację o wywieszeniu wykazu, o którym mowa w ust. 1 podaję do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w „Wiadomościach Ratuszowych” oraz dzienniku internetowym infopublikator.pl.

§ 2

Po upływie okresu wywieszenia wykazu, o którym mowa w § 1, po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej Cieszyna na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy oddaję w odpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Cieszyn-Pastwiska
z siedzibą w Cieszynie przy ul. Hażlaskiej 116 nieruchomość objętą księgą wieczystą
nr BB1C/00054306/6 Sądu Rejonowego w Cieszynie oznaczoną jako działka nr 154/4 obr. 69
z przeznaczeniem na cele statutowe stowarzyszenia, przyjmując stawkę rocznej opłaty w wysokości  211,38 zł netto + 23 % podatku VAT (48,62) = 260,00 zł brutto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         §  3

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozdzielnik:

1 x OR – rejestr zarządzeń,

1 x Wydz. GN,

1 x MCZK.

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.65.2023

                                                                                                                                              Burmistrza Miasta Cieszyna

                                                                                                                                              z dnia 6 lutego 2023 roku

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI MIEJSKICH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE

Lp1.2.3.4.5.6.7.8.
 Nazwa nieruchomości oznaczenie księgi wieczystejOznaczenie wg ewidencji gruntówPowierzchniaOpis nieruchomościPrzeznaczenie w planie zagosp. przestrzennego sposób zagospodarowaniaForma przekazaniaWysokość opłat i terminy ich wnoszeniaWarunki zmiany ceny nieruchomości i wysokości opłat
1.                Nieruchomość gruntowa, objęta księgą wieczystą nr BB1C/00054306/6 prowadzoną dla Sądu Rejonowego w Cieszynie.    Działka nr 154/4 obr. 69            0,1239 ha            Nieruchomość położona                      w Cieszynie, przy ul. Hażlaskiej 116 zabudowana budynkiem strażnicy o powierzchni użytkowej 418,53 m2 z nawierzchnią asfaltowo-brukową oraz częściowo trawiastąZgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka nr 154/4 obr. 69 znajduje się w strefie oznaczonej symbolem 25U (U – tereny zabudowy usługowej).    Oddanie w odpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony.Roczna opłata uiszczana do 31 marca każdego roku w wysokości                211,38 zł  netto + 23 % podatku VAT (48,62), tj. 260,00 zł brutto.W formie pisemnej informacji. Opłata może być waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Pruszcz Gdański podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Informacja o wywieszeniu wykazu użyczenia lokalu użytkowego należącego do gminnego zasobu nieruchomości Gminy Namysłów

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuję, że wywieszono do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, położonej w Czerwionce-Leszczynach obr. Czuchów, przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego.

Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości