Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

28/2023

z dnia

28.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1925
/
/
ZARZĄDZENIE NR 10/ 2023

OGŁOSZENIE

ZARZĄDZENIE NR 10/ 2023

ZARZĄDZENIE NR 10/ 2023

BURMISTRZA MORYNIA

z dnia 18 stycznia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40), art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) zarządzam co następuje:

§1. Przeznaczam do użyczenia część działek: nr 61 obręb Przyjezierze o pow. 10 m² KW Nr SZ1Y/00058045/4, nr 21 obręb Młynary o pow. 10 m² KW Nr SZ!Y/00057151/3, stanowiące własność gminy Moryń.

Informacja o przeznaczeniu – użyczenia na okres do 10 lat. Cel umowy – realizacja projektu współpracy pn. ,,Bezpieczne obiekty całodobowej infrastruktury aktywności naturalnej”

Na ww. działkach nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat – wysokość czynszu – nieodpłatnie.

Biorący w użyczenie będzie ponosił opłaty związane z eksploatacją nieruchomości.

Obciążenia i zobowiązania nieruchomości – nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

§2. Wykaz nieruchomości szczegółowo opisanej w §1, podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń miasta i gminy Moryń, w Urzędzie Miejskim w Moryniu, ogłoszenie w prasie – Infopublikatorze.pl, stronie internetowej Urzędu, w BIP Urzędu.

§3. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

§4. Termin wywieszenia wykazu: od 18 stycznia 2023 r. do 8 lutego 2023 r.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Pruszcz Gdański zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Pruszcz Gdański Uchwały Nr XLIII/87/2022 z dnia 2 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgowo – rejon ul. Prostej w Rusocinie.  

Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański w zakresie fragmentu obrębu geodezyjnego Cieplewo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.