Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

276/2022

z dnia

03.10.2022

Ogłoszeń w bazie:

978
/
/
ZARZĄDZENIE NR 126/ 2022

OGŁOSZENIE

ZARZĄDZENIE NR 126/ 2022

ZARZĄDZENIE NR 126/ 2022

BURMISTRZA MORYNIA

z dnia 19 września 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznaczam do dzierżawy część działk1nr 741/7 o pow. 0,07 ha, położonej w obrębie Przyjezierze II, stanowiącej własność gminy Moryń, oznaczonej w KW SZ1Y/00037974/2. Działka ma nieregularny kształt. Dojazd do działki dobry – drogą bitumiczną.

Dla działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W ewidencji gruntów sklasyfikowana jako: RIV

Informacja o przeznaczeniu – dzierżawa gruntu na cele usługowe, pod stację gazu ziemnego LNG, na okres do 3 lat.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat – wysokość czynszu roczny: 6.713,00 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset trzynaście złotych) plus obowiązujący podatek VAT. Wysokość czynszu będzie naliczany proporcjonalnie w stosunku do okresu zawartej umowy. Dzierżawca oprócz czynszu i podatku VAT będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

Czynsz płatny rocznie. Za 2022 r. w terminie 21 dni licząc od daty zawarcia umowy. Za pozostałe okresy do 30 stycznia każdego roku.

Aktualizacja czynszu jeden raz do roku o procent inflacji podawany przez GUS za rok poprzedni.

Obciążenia i zobowiązania nieruchomości – nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

§ 2. Wykaz nieruchomości szczegółowo opisanej w § 1, podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń na terenie miasta i gminy Moryń, ogłoszenie w prasie – Infopublikatorze.pl, stronie internetowej Urzędu, w BIP Urzędu.

§ 3. Termin wywieszenia wykazu: od 19 września 2022 r. do 10 października 2022 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Dodatkowe warunki pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej własności Powiatu Cieszyńskiego położonej w gminie Cieszyn, obręb 69,

Położenie nieruchomości: gmina Cieszyn, obręb 69, powiat cieszyński, województwo śląskie.

Zarządzenie Nr 76 /2022

Zarząd Powiatu w Bochni podaje do publicznej wiadomości