Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7793
/
/
ZARZĄDZENIE NR 134/2022 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 10 czerwca 2022

OGŁOSZENIE

ZARZĄDZENIE NR 134/2022 Wójta Gminy Wilkowice z dnia 10 czerwca 2022

GN.6850.1.2022, GN.6850.2.2022

GN.ZD.0243.2022

ZARZĄDZENIE NR 134/2022

WÓJTA GMINY WILKOWICE

z dnia 10 czerwca 2022 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wilkowice przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.
2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. 2021 r., poz. 1899 ze zm.) zarządzam co następuje:

§1

Przeznacza się do oddania w użyczenie część nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Wilkowice opisanej w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia – Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie. Zakres przedmiotu użyczenia przedstawiono na załączniku nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykaz, o którym mowa w §1, podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń
w budynku Urzędu Gminy Wilkowice ul. Wyzwolenia 25, na stronie internetowej Gminy Wilkowice www.wilkowice.pl – BIP – Ogłoszenia oraz w gazecie internetowej – www.infopublikator.pl. 

§3

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarowania nieruchomościami.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wilkowice

Nr 134/2022, z dnia 10 czerwca 2022 r.

WYKAZ

nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wilkowice przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Lp.Oznaczenie nieruchomości wg Ewidencji Gruntów i BudynkówPowierzchnia działki(m2)Opis działkiPrzeznaczenie terenu i sposób zagospodarowaniaCel użyczeniaOkres użyczenia
1234567
1.Dz. nr 648,Jednostka Ewidencyjna: Wilkowice,Obręb: 0005 Meszna,Księga wieczysta: BB1B/00072239/6.Pow. całkowita: 3753 m2Pow. użyczenia: 696 m2Działka położona w Mesznej w rejonie
ul. Szkolnej.Cechy: niezabudowana, o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, posiada bezpośredni dostępu do drogi publicznej ul. Szkolnej. Przyłącze energetyczne na nieruchomości.Oznaczenie w EGiB:
Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.
Zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego Gminyprzeznaczony do użyczenia teren znajduje się w całości
w jednostce planu oznaczonej jako: US – usługi sportu
i rekreacji.
Bezpłatne użyczenie na rzecz Bielskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna
z siedzibą przy
ul. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 27,
43-300 Bielsko-Biała
z przeznaczeniem nazabezpieczenie zaplecza budowy prowadzonej pn. „Budowa budynku usługowego przedszkola przy
ul. Szczyrkowskiej w Mesznej wraz
z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” w związku z umową RU/0319/21 z dn. 24.09.2021 r.
Czas oznaczony do 28 kwietnia 2025 r.
2.Pow. całkowita: 3753 m2Pow. użyczenia: 45 m2Działka położona w Mesznej w rejonie
ul. Szkolnej.Cechy: niezabudowana, o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, posiada bezpośredni dostępu do drogi publicznej ul. Szkolnej. Sieci infrastruktury technicznej
na nieruchomości.Oznaczenie w EGiB:
Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.
Zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego Gminyprzeznaczony do użyczenia teren znajduje się w całości
w jednostce planu oznaczonej jako: US – usługi sportu
i rekreacji.
Bezpłatne użyczenie na rzecz WODPOL Sp. z o.o.
z siedzibą przy
ul. Ks. Pr. St. Słonki 24,
34-300 Żywiec
z przeznaczeniem nazabezpieczenie zaplecza budowy prowadzonej pn. „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Mesznej przy ul. Szkolnej 1
w formule zaprojektuj i wykonaj” w związku z umową RU-0092/21
z dn. 03.03.2021 r.
Czas oznaczony do 28 kwietnia 2025 r.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) Wójt Gminy Wilkowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na terenie gminy Wilkowice.

Uwaga: Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Wilkowice ul. Wyzwolenia 25, na stronie internetowej Gminy Wilkowice www.wilkowice.pl – BIP – Ogłoszenia oraz w gazecie internetowej – www.infopublikator.pl

od dnia 15.06.2022 r.

do dnia 06.07.2022 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. 101, I piętro tut. Urzędu, tel. (33) 499-00-77 wew. 7, 3.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Wilkowice

Nr 134/2022, z dnia 10 czerwca 2022 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Wilkowice

Nr 134/2022, z dnia 10 czerwca 2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszony zostanie wykazy pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Otwocka ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Otwocku, ul. Karczewska 27

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza   II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ulicami Jana i Jolanty

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Spalskiej 18