Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

28/2023

z dnia

28.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1925
/
/
ZARZĄDZENIE NR 134/2022

OGŁOSZENIE

ZARZĄDZENIE NR 134/2022

ZARZĄDZENIE NR 134/2022

BURMISTRZA MORYNIA

z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt  3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczam do dzierżawy część działki niezabudowanej nr 260 o pow. 170m2 położonej w obrębie 3 miasta Moryń, dla której prowadzona jest KW Nr SZ1Y/00058827/0.

Informacja o przeznaczeniu – dzierżawa na okres do 3 lat, z przeznaczeniem pod uprawę warzyw.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń – nie obowiązuje.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat:

– roczny czynsz – 20,40 (słownie: dwadzieścia złotych 40/100) zł plus obowiązujący podatek Vat.

– czynsz płatny w terminach: za 2022 r. w terminie 14 dni od zawarcia umowy, za pozostały okres do 31 marca każdego roku kalendarzowego.

– czynsz zostanie naliczony proporcjonalnie za dany rok kalendarzowy w stosunku do ilości dni dzierżawy,

– aktualizacja czynszu raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez

GUS za rok ubiegły.

– dzierżawca oprócz czynszu i podatku Vat będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

§ 2. Wykaz nieruchomości szczegółowo opisanej w § 1, podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu, ogłoszenie w prasie – Infopublikatorze.pl, stronie internetowej Urzędu, w BIP Urzędu.

§ 3. Termin wywieszenia wykazu: od 29 września 2022 r. do 20 października 2022 r.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Pruszcz Gdański zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Pruszcz Gdański Uchwały Nr XLIII/87/2022 z dnia 2 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgowo – rejon ul. Prostej w Rusocinie.  

Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański w zakresie fragmentu obrębu geodezyjnego Cieplewo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.