Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

155/2023

z dnia

04.06.2023

Ogłoszeń w bazie:

3378
/
/
ZARZĄDZENIE NR 139/2022

OGŁOSZENIE

ZARZĄDZENIE NR 139/2022

ZARZĄDZENIE NR 139/2022

BURMISTRZA MORYNIA

z dnia 20 października 2022 r .

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1899 ze zm.) zarządzam co następuje:

§1. Przeznaczam do dzierżawy część działki nr 26/4, o pow. 652 m² obręb 3 miasta Moryń. Działka zabudowana budynkiem użytkowym o pow. 34 m², pomieszczeniem piwnicznym o pow. 19 m² oraz budynek pomocniczym o pow. 91,88 m². KW Nr SZ1Y/00033096/5.

Lokal wyposażony jest w urządzenia wodno – kanalizacyjne, przyłącze energetyczne, ogrzewanie elektryczne.

Informacja o przeznaczeniu – dzierżawa na okres do 3 lat. Warunkiem zawarcia umowy dzierżawy jest prowadzenie działalności barowo – gastronomicznej.

Planie zagospodarowania przestrzennego: nie obowiązuje

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat:

– miesięczny czynsz – 881,32 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt jeden 32/100) plus obowiązujący podatek Vat (aktualnie 23%),

– czynsz płatny do 10-go dnia każdego miesiąca,

– aktualizacja czynszu raz do roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podawany przez GUS za rok ubiegły,

– dzierżawca oprócz czynszu i podatku Vat będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, za pobór energii elektrycznej, pobór wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych.

§2. Wykaz nieruchomości szczegółowo opisanej w § 1 podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu, ogłoszenie w prasie – Infopublikatorze.pl, w BIP Urzędu, stronie internetowej Urzędu.

§3. Termin wywieszenia wykazu: od 20 października 2022 r. do 10 listopada 2022 r.

§4. Po terminie wywieszenia wykazu na nieruchomość zostanie ogłoszony ustny przetarg nieograniczony w wyniku, którego wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie.

§5. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości  wchodzących w skład masy upadłości Upadłego „HEFREN” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Kartuzach-Burchardztwie

Burmistrz Szczawna-Zdroju ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdrój w pobliżu ul. F. Chopina

Prezydent Miasta Tczewa informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę

Zawiadomienie o wydaniu decyzji znak GEO.6821.47.2022administracyjnej Starosty Lubartowskiego