Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

271/2023

z dnia

28.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4898
/
/
Zarządzenie nr 181/2022 Wójta Gminy Wilkowice w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziałów w nieruchomości zabudowanej

OGŁOSZENIE

Zarządzenie nr 181/2022 Wójta Gminy Wilkowice w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziałów w nieruchomości zabudowanej

GN.6840.3.2022

GN.ZD.0314.2022

ZARZĄDZENIE NR 181/2022

WÓJTA GMINY WILKOWICE

z dnia 08 września 2022 r.

w sprawie: sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziałów w nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 437/1, położonej w Jednostce Ewidencyjnej Wilkowice, Obrębie: 0005 – Meszna

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 25 ust. 1 oraz art. 37 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. 2021 r., poz. 1899 ze zm.), w związku z Uchwałą Nr XLV/423/2022 Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 sierpnia 2022 r., w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 437/1, położonej w Jednostce Ewidencyjnej Wilkowice, Obrębie: 0005 – Meszna,

zarządzam co następuje:

§1

Przeznaczyć do zbyciaw formie bezprzetargowej udziały stanowiące własność Gminy Wilkowice w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Jednostce Ewidencyjnej: Wilkowice, Obrębie: 0005 – Meszna, przy ul. Głogowej 7, oznaczonej w Ewidencji Gruntów i Budynków jako działka nr 437/1 o pow. 0,0431 ha, wynoszące 2/6 części. Dla nieruchomości księgę wieczystą prowadzi Sąd Rejonowy Wydział VII Ksiąg Wieczystych w Bielsku – Białej.

§2

Sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości obejmujący nieruchomość wymienioną w §1, stanowiącą własność Gminy Wilkowice, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia).

§3

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Gospodarki nieruchomościami.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wilkowice

Nr 181/2022, z dnia 08 września 2022 r.

WYKAZ

nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Wilkowice przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Lp.Oznaczenie nieruchomości wg Ewidencji Gruntów i BudynkówPowierzchnia całej działki (ha)Opis działkiPrzeznaczenie terenu i sposób zagospodarowaniaForma przekazaniaCena za 2/6 części udziału w nieruchomości
1234567
1.  Dz. nr 437/1   Jednostka Ewidencyjna: Wilkowice,   Obręb: 0005 Meszna   Księga wieczysta: BB1B/XXXXXXXX/X.0,0431Działka położona w miejscowości Meszna. Cechy: w kształcie zbliżonym do prostokąta, topografia działki regularna, teren płaski, posiada bezpośredni dostęp do urządzonej drogi publicznej ul. Głogowej. Nieruchomość jest wspólnie zagospodarowana z działką nr 437/4 oraz nr 437/7, ogrodzona, zabudowana budynkiem mieszkalno – gospodarczym w części o 1 kondygnacji nadziemnej oraz  w części o 2 kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczonym, teren wokół budynku słabo zagospodarowany. Część gospodarczą budynku charakteryzuje zły stan techniczny. Budynek mieszkalny jest w średnim stanie technicznym, wymagającym remontu. Nieruchomość jest położona w terenie uzbrojonym w podstawowe sieci infrastruktury technicznej – elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową oraz teletechniczną. Oznaczenie w EGiB: B – tereny mieszkaniowe.Zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego centralnej części Gminy Wilkowice działka znajduje się w jednostce planu oznaczonej symbolem: MN 36 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.Zbycie nastąpi zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. 2021 poz. 1899 ze zm.) w drodze bezprzetargowej w związku ze sprzedażą udziałów w nieruchomości na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości.  63 000,00 zł

Uwaga: Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Wilkowice ul. Wyzwolenia 25, na stronie internetowej Gminy Wilkowice www.wilkowice.pl – BIP – Ogłoszenia oraz  w gazecie internetowej – www.infopublikator.pl

od dnia 23.09.2022 r.

do dnia 13.10.2022 r.

Osobom, które zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 1899 ze zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przeznaczonych do zbycia niniejszym wykazem, wyznacza się 6 tygodniowy termin złożenia wniosku o ich nabycie licząc od dnia wywieszenia wykazu. Po bezskutecznym upływie terminu nieruchomość zostanie zbyta w drodze określonej w niniejszym wykazie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. 101, I piętro tut. Urzędu, tel. (33) 499-00-77 wew. 7, następnie 3.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Obwieszczenie Starosty Lubelskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej o pow. 0,1115 ha, położonej w obrębie wsi Kosieczyn, w granicy działki oznaczonej geodezyjnie nr 566,z przeznaczeniem na cele rolne.

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Kosieczyn, przy ul. Małej , z przeznaczeniem na postawienie tymczasowego garażu.

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Chlastawa, w granicy działki oznaczonej geodezyjnie nr 118/3, z przeznaczeniem na ustawienie automatu z karmą dla kaczek.