Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

267/2023

z dnia

24.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4832
/
/
Zarządzenie nr 188/2022 Wójta Gminy Wilkowice w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę oraz sporządzenia wykazu nieruchomości będącej własnością Gminy Wilkowice.

OGŁOSZENIE

Zarządzenie nr 188/2022 Wójta Gminy Wilkowice w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę oraz sporządzenia wykazu nieruchomości będącej własnością Gminy Wilkowice.

GN.6845.5.2022

GN.ZD.0312.2022

ZARZĄDZENIE NR 188/2022

WÓJTA GMINY WILKOWICE

z dnia 20 września 2022 r.

w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę oraz sporządzenia wykazu nieruchomości będącej własnością Gminy Wilkowice.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2022, poz. 559), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021, poz. 1899 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr XLV/424/2022 Rady Gminy Wilkowice z dnia 31 sierpnia 2022 r. w  sprawie dzierżawy części nieruchomości stanowiącej działkę nr 292/3 oraz Uchwałą Nr XLVI/342/2006 Rady Gminy Wilkowice z dnia 01 lutego 2006 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, zmienionej Uchwałą Nr XLV/378/2014 Rady Gminy Wilkowice z  dnia 26 marca 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/342/2006 Rady Gminy Wilkowice z dnia 01 lutego 2006 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata,

zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznaczyć do oddania w dzierżawę na okres 10 lat część nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Wilkowice, położonej w Jednostce Ewidencyjnej: Wilkowice, Obręb: 0005 – Meszna, stanowiącej część działki nr 292/3 o powierzchni 567 m2, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą BB1B/00063474/9. Zakres dzierżawy przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania
w dzierżawę stanowiącej własność Gminy Wilkowice, poprzez wywieszenie, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wilkowice przy ul. Wyzwolenia 25, oraz na stronie internetowej tut. Urzędu a także ogłoszone w prasie internetowej. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Miesięczny czynsz za wydzierżawienie gruntu ustalony zgodnie z Zarządzeniem nr 187/2022z dnia 20.09.2022 r

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Gospodarki Nieruchomościami.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

INFORMACJA

Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości, że Gmina Pruszcz Gdański przeznacza do użyczenia następujące nieruchomości gminne

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości z warunkami zabudowy na dom jednorodzinny w m. Michałki

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki przemysłowo-usługowej w Pasymiu