Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

80/2023

z dnia

21.03.2023

Ogłoszeń w bazie:

2461
/
/
Zarządzenie Nr 21 /2023

OGŁOSZENIE

Zarządzenie Nr 21 /2023

Zarządzenie Nr 21 /2023
Burmistrza Morynia

z dnia 7 lutego 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt  3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art.35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznaczam do oddania w użyczenie działkę nr 375 obręb Mirowo o pow. 335 m², zabudowaną budynkiem o pow. 117 m² , KW nr SZ1Y/00039654/7,

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat: brak

Biorący w użyczenie będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości i opłaty związane

z eksploatacją nieruchomości.

Informacja o przeznaczeniu – dzierżawa na okres do 10 lat, z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.

§ 2. Wykaz nieruchomości szczegółowo opisanej w § 1,  podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Moryniu, ogłoszenie w prasie – Infopublikatorze.pl, stronie internetowej Urzędu, w BIP Urzędu.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

§ 4. Termin wywieszenia wykazu: od 7 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Informacja o zamieszczeniu wykazu dotyczącego użyczenia na rzecz Gminy Abramów, nieruchomości Skarbu Państwa

Ogłoszenie Starosty Lubelskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Burmistrz Knyszyna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Gminy Knyszyn

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomość oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 405 w Jackowicach